Chỉ đạo, Điều hành

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản thi hành 4 Luật

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương xây dựng, ban hành văn bản quy định thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng.

Ngày 26/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 63/CĐ-TTg chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng.

Công điện gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu, để các chính sách mới của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Các tổ chức tín dụng sớm được triển khai trong thực tiễn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, Chính phủ đã trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (dự án Luật) điều chỉnh thời điểm có hiệu lực của các Luật này từ ngày 1/8/2024. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền theo trình tự được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo các điều kiện ban hành ngay khi Quốc hội thông qua dự án Luật.

Công điện nêu rõ, để đảm bảo hoàn thành đồng bộ hệ thống pháp luật và các điều kiện để tổ chức thực thi khi Quốc hội cho phép có hiệu lực sớm Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng từ ngày 1/8 như đề xuất của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị:

Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Tài chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức, địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thiện các quyết định, thông tư đã được giao cho Bộ trưởng quy định trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng và phân công của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng trình tự quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ thực hiện rút gọn hiệu lực thi hành đồng thời với Luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong ngày 28/6/2024.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện đồng thời việc lấy ý kiến của các địa phương đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng và hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương xây dựng văn bản thuộc thẩm quyền của địa phương đã được Luật giao đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.

Tổ chức các Hội nghị trực tuyến với các địa phương theo vùng để giải đáp các vướng mắc, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật; hoàn thành trước ngày 5/7/2024.

Biên soạn các tài liệu, cẩm nang, hướng dẫn, tiếp tục tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ; chủ trì phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng về những đổi mới của chính sách pháp luật để nhân dân, doanh nghiệp biết, thực thi, giám sát trong quá trình thực hiện.

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các quy định mới nhất về quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhân dân, doanh nghiệp được quy định trong Luật và các văn bản dưới Luật ngay khi được ban hành.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào trách nhiệm được giao trong Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng và dự thảo các Nghị định đã được Chính phủ hoàn thiện gửi tới các địa phương trong quá trình tổ chức các cuộc họp trực tuyến để xây dựng, hoàn thiện các văn bản thuộc thẩm quyền đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khả thi gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp tham gia đóng góp ý kiến trước ngày 5/7/2024.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức tập huấn về các quy định mới đến cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị bằng các hình thức phù hợp để tổ chức triển khai thực hiện, nhất là những đổi mới trong cung cấp các dịch vụ công thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện./.

Ngô Hải Ngọc

Xem thêm