Thực thi chính sách

Tuyên truyền sâu rộng, tạo phong trào toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Bắc Giang

Năm 2024, tỉnh Bắc Giang thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm trong mua sắm tài sản, tiết kiệm tối đa chi tiếp khách, hạn chế việc tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ hội, sơ kết, tổng kết.

TTXVN - Tỉnh Bắc Giang sẽ tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực của đời sống xã hội - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn cho biết.

Trong năm 2024, tỉnh thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm trong mua sắm tài sản, tiết kiệm tối đa chi tiếp khách, hạn chế việc tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ hội, sơ kết, tổng kết.

Đoàn công tác của Quốc hội giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Bắc Giang. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Bên cạnh tăng cường quản lý, sử dụng đất đai, điều chuyển hoặc sắp xếp trụ sở làm việc, nhà công vụ theo đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định, tỉnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng nếp sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu gây lãng phí, tạo nên phong trào toàn dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh thông tin, phổ biến pháp luật với các hình thức đa dạng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong thực hiện công tác này.

Cùng với đó, Bắc Giang công khai, minh bạch thông tin, tạo điều kiện cho nhân dân giám sát về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị. Tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả việc rà soát để bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong các lĩnh vực và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong năm 2024, Bắc Giang tập trung triển khai thực hiện hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên, đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực nhà nước…

Tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để kịp thời chấn chỉnh, có hình thức xử lý theo quy định đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm…

Trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách và thanh tra, kiểm tra năm 2023, toàn tỉnh Bắc Giang đã tiết kiệm được trên 331,5 tỷ đồng. Trong đó, tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo chủ trương của Chính phủ để thực hiện cải cách tiền lương gần 238 tỷ đồng; tiết kiệm các nhiệm vụ chuyên môn gần 57 tỷ đồng; tiết kiệm qua thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành 32 tỷ đồng; tiết kiệm thông qua việc đấu thầu mua sắm tập trung, đấu thầu qua mạng gần 31,5 tỷ đồng; thu hồi thông qua phát hiện các khoản sai phạm trong công tác thanh tra, kiểm tra trên 20,2 tỷ đồng; tiết kiệm hành chính trong lĩnh vực giáo dục trên 3,4 tỷ đồng; phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp trên 0,88 tỷ đồng, lĩnh vực đất đai, khoáng sản trên 5,26 tỷ đồng…

Năm 2023, toàn ngành Thanh tra ở tỉnh Bắc Giang đã triển khai 143 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội tại 331 đơn vị; 223 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.124 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 53,3 tỷ đồng, 189 m2 đất; trong đó yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước trên 20,2 tỷ đồng, thu hồi 123 m2 đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng các biện pháp tài chính khác trên 33 tỷ đồng và xử lý khác 66 m2 đất...

Thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát Quốc hội, đối với Dự án trọng điểm trong lĩnh vực điện chậm tiến độ (Dự án Nhà máy Nhiệt điện An Khánh Bắc Giang), đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn Công ty Cổ phần nhiệt điện An Khánh Bắc Giang chủ động phối hợp với UBND huyện Lục Nam hoàn thiện các thủ tục cần thiết để có cơ sở trình UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận lại nội dung cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại Khoản 6, Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Sau khi có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Công ty lập hồ sơ thuê đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Đối với các dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng giai đoạn 2016-2021: Trong tổng số 16 dự án, công trình không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng giai đoạn 2016-2021 được nêu tại Phụ lục 04 Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022, đến nay, các cơ quan chức năng đã đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện các dự án nêu trên tiến hành các thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất và điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định. Trong đó, 11 dự án đã được điều chỉnh và hoàn thành đi vào hoạt động; 2 dự án đã bị chấm dứt dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 2 dự án đã lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư trình cơ quan đăng ký đầu tư xem xét; 1 dự án đang lập kế hoạch kiểm tra làm căn cứ trình UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đất./.

Việt Hùng

Xem thêm