Xã hội

Xây dựng nền hành chính kiến tạo, phục vụ

Lạng Sơn

Cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tinh thần và thái độ trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại Hội nghị. 
Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Chính quyền, cơ quan, tổ chức trong tỉnh phải xây dựng nền hành chính các cấp theo hướng kiến tạo, phục vụ. Đây là nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra tại Hội nghị phân tích chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), do UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức chiều 17/5.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn Hoàng Thị Hiền cho biết, chỉ số PAR INDEX của tỉnh năm 2023 đạt hơn 85%, xếp 47/63 tỉnh, thành phố, cải thiện, tăng 7 bậc so với năm 2022. Trong khi đó, chỉ số SIPAS của tỉnh đạt trên 79%, xếp 55/63 tỉnh, thành phố, tăng 4 bậc so với năm 2022.

Dù vậy, một số lĩnh vực trong chỉ số SIPAS và PAR INDEX giảm cả về điểm và xếp hạng so với năm 2022, chưa tương xứng với nỗ lực của tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính, phục vụ người dân, tổ chức doanh nghiệp. Trong đó lĩnh vực giảm nhiều nhất trong chỉ số PAR INDEX là: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính giảm 33 bậc; cải cách thể chế giảm 20 bậc; cải cách tài chính công giảm 18 bậc...

Để tiếp tục nâng cao chỉ số SIPAS, PAR INDEX của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu yêu cầu, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tập trung phân tích, chỉ rõ nguyên nhân những nội dung, lĩnh vực của chỉ số PAR INDEX và SIPAS còn hạn chế và chưa đạt điểm. Đặc biệt, phát huy vai trò, gắn trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; tăng cường sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác cải cách hành chính.

Cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tinh thần và thái độ trong thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho người dân và tổ chức về công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc giải quyết, cung cấp các thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Các huyện, thành phố thực hiện hiệu quả phong trào thi đua hiện đại hóa bộ phận một cửa cấp xã, cấp huyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thủ tục hành chính tại cơ sở; khắc phục nhanh những khó khăn, vướng mắc, các mặt còn tồn tại để xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân, doanh nghiệp...

Chỉ số PAR INDEX năm 2023 cấp tỉnh được đánh giá trên 8 lĩnh vực với 37 tiêu chí, 88 tiêu chí thành phần, tổng điểm đánh giá 100 điểm. Chỉ số SIPAS được đánh giá trên 5 chỉ số thành phần gồm: Sự hài lòng của người dân, tổ chức về tiếp cận dịch vụ; sự hài lòng của người dân, tổ chức về thủ tục hành chính; sự hài lòng của người dân, tổ chức về công chức giải quyết thủ tục hành chính; sự hài lòng của người dân, tổ chức về kết quả dịch vụ; sự hài lòng của người dân, tổ chức về việc tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý phản ánh kiến nghị../.

Vũ Văn Đạt

Xem thêm