Văn hóa

80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam: Trưng bày hơn 600 cuốn sách, báo tài liệu tại Bắc Giang

Bắc Giang

Tỉnh Bắc Giang mong muốn giới thiệu với công chúng những giá trị lịch sử - văn hóa to lớn của Đề cương; tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền. Trưng bày sẽ diễn ra đến hết ngày 1/5/2023.

Trưng bày hơn 600 cuốn sách, báo tài liệu tại Bắc Giang (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

TTXVN-Nhân kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023), ngày 10/3, Thư viện tỉnh Bắc Giang (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), tổ chức đợt trưng bày hơn 600 sách, báo và tư liệu được sưu tầm, lưu giữ trong 80 năm qua.

Thông qua sự kiện này, Thư viện tỉnh Bắc Giang mong muốn giới thiệu với công chúng về những giá trị lịch sử - văn hóa to lớn của Đề cương; tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay.

Đề cương về Văn hóa Việt Nam do Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng ở Võng La (Đông Anh, Phúc Yên, nay là Hà Nội) năm 1943, đến nay vẫn còn nguyên giá trị lý luận và tính thời đại sâu sắc, tiếp tục soi đường cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên con đường hội nhập và phát triển. 80 năm qua, Đề cương như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, với ba nguyên tắc cơ bản là: “Dân tộc”, “Khoa học,” và “Đại chúng,” Đề cương về văn hóa Việt Nam tiếp tục được Đảng ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Tư tưởng lý luận của Đề cương được thể hiện xuyên suốt trong các Văn kiện của Đảng, đặc biệt là trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Đề cương đã thổi một luồng gió mới có tác dụng thức tỉnh, thu hút, tập hợp đội ngũ các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ và đông đảo quần chúng nhân dân. Từ chỗ khủng hoảng, mất phương hướng, hoài nghi, bế tắc, nhiều văn nghệ sĩ đã được định hướng về trách nhiệm xã hội, đi theo ngọn cờ chính nghĩa của Đảng, tham gia cách mạng, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của chúng ta.

Trưng bày sẽ diễn ra đến hết ngày 1/5/2023 tại Thư viện tỉnh Bắc Giang./.

Danh Lam

Tin liên quan

Xem thêm