Xây dựng Đảng

Bài viết của Tổng Bí thư: Khơi dậy niềm tự hào, tin tưởng vào Đảng và dân tộc

Hà Nội

Tiến sỹ khoa học Nguyễn Hữu Cường, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, đây là bài viết rất quan trọng, nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng.

Chương trình nghệ thuật “Giữ trọn niềm tin” nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) tại Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

TTXVN - Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024), Giáo sư, Tiến sỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng".

Tiến sỹ khoa học Nguyễn Hữu Cường, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, đây là bài viết rất quan trọng, nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Trên cương vị vừa là người đứng đầu Đảng ta, vừa là nhà lý luận chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu, bài học kinh nghiệm chủ yếu mà Đảng ta, đất nước ta, dân tộc ta đã đạt được qua các chặng đường lịch sử, từ đó khơi dậy niềm tự hào về Đảng, quang vinh Bác Hồ vĩ đại, dân tộc anh hùng, củng cố niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đó là niềm tin vào Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai tiền đồ tươi sáng của đất nước và dân tộc, niềm tin vào cơ đồ chưa bao giờ chúng ta có được như ngày hôm nay. Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng của toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Chúng ta đã kể cho cả thế giới biết đến câu chuyện thoát nghèo vĩ đại. Chúng ta đã đưa được hàng chục triệu đồng bào ta thoát khỏi đói nghèo, đưa nước ta từ một nước có thu nhập, trở thành nước có thu nhập trung bình và đang trong hành trình để trở thành một quốc gia phát triển. Đó là con đường đi lên hùng cường giàu mạnh của đất nước và cũng nằm trong mốc quan trọng, với lực lượng phát triển hài hòa, bền vững của nhân loại trong thế kỷ 21. Bài viết của Tổng Bí thư đã lý giải và phân tích sâu sắc làm nổi bật những thành tựu rất quan trọng này.

Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặc biệt nhấn mạnh đến mối quan hệ nhật thiết giữa Đảng với nhân dân, quan điểm lấy dân là gốc, mọi chủ trương, chính sách phải lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân, làm mục tiêu phấn đấu, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đảng có mối quan hệ mật thiết gắn bó với nhân dân. Đó là nguồn sống của Đảng, vì Đảng lãnh đạo phải dựa vào niềm tin, vào sự ủng hộ của nhân dân, sức mạnh của Đảng là sức mạnh của niềm tin. Sức mạnh ủng hộ của nhân dân chính là tin vào sự sáng suốt, quyết đoán của Đảng trong việc đề ra đường lối, chủ trương để lãnh đạo, Đảng chính là chỗ dựa, tin cậy của người dân, để người dân đi theo Đảng. Chính vì thế, người dân vẫn nói là Đảng ta với niềm tự hào và tin yêu. Con đường tự hào là con đường tin yêu, chúng ta tự hào vì có Đảng quang vinh, có Bác Hồ vĩ đại, có dân tộc anh hùng. Niềm tự hào đó đã truyền cảm hứng, niềm tin cho toàn Đảng, toàn dân ta - Tiến sỹ khoa học Nguyễn Hữu Cường chia sẻ.

Đồng quan điểm này, ông Bùi Công Biên, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 7, phường Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, bài viết khơi dậy niềm tự hào của dân tộc anh hùng, của một đất nước anh hùng, đương nhiên Đảng phải anh hùng, quân đội ta anh hùng, nhân dân ta anh hùng. Điều đấy không chỉ kiến giải từ 4000 năm lịch sử mà bây giờ lớp con cháu của Người phải tiếp tục kế thửa, phát huy lịch sử ấy.

Bài viết đã chỉ rõ sự tiếp thu, tổng kết sáng kiến, sáng tạo trong thực tiễn của nhân dân, Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội, từng phần trong nông nghiệp, công nghiệp và từng bước hình thành đường lối đổi mới đất nước.

Chính sự "đổi mới tư duy" đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đường lối đổi mới ra đời đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, thể hiện bản lĩnh vững vàng, tư duy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra thời kỳ mới cho sự phát triển của đất nước.

Trong bài viết của mình, Tổng Bí thư đã nói lên những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng cũng nói lên những gặp khó khăn, trăn trở mà chúng ta phải vượt qua. Điều này rất chính xác và mỗi đảng viên đều cảm nhận được như Tổng Bí thư đã viết.

Đặc biệt, trong gần 40 năm đổi mới, Đảng ta đã kế thừa, phát huy bản sắc, cội nguồn và truyền thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa thế giới, tư tưởng tiến bộ của thời đại, phát triển trên nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành nên một trường phái đối ngoại, ngoại giao rất đặc sắc, độc đáo, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam". Đó là vừa kiên định về nguyên tắc, vừa uyển chuyển về sách lược; mềm mại, khôn khéo nhưng cũng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Nhìn lại chặng đường vẻ vang trong lịch sử 94 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khơi dậy niềm tự hào, tin tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của dân tộc, quyết tâm xây dựng Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng - ông Bùi Công Biên chia sẻ./.

Nam Giang

Tin liên quan

Xem thêm