Xã hội

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Nông dân Việt Nam

Kết quả của Đại hội có ý nghĩa rất to lớn, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của công tác Hội và phong trào nông dân sau hơn 35 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới và tiếp tục đẩy mạnh toàn diện

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

TTXVN - Sáng 27/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028 đã tiến hành phiên bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII Lương Quốc Đoàn cho biết, sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi thảo luận và nhất trí cao, thông qua các Văn kiện quan trọng, đó là: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với chủ đề "Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng Nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã bầu 111 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII - những người tiêu biểu cho hơn 10,2 triệu hội viên, nông dân trên cả nước; bảo đảm tính kế thừa, liên tục, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để hoàn thành nhiệm vụ mà tổ chức Hội và giai cấp nông dân giao phó.

Đại hội đã giao trọng trách cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Nhận rõ trách nhiệm to lớn, Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII nguyện đoàn kết một lòng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy trí tuệ, đem hết sức mình cùng toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã được Đại hội quyết định.

Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023- 2028. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, các Văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chất lượng cao, phản ánh khá đầy đủ và toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại trong thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua. Đồng thời, bám sát Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, thể hiện sự kết tinh của trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân cả nước, chủ động khai thác thời cơ, thuận lợi, nỗ lực phấn đấu vượt qua thách thức, khó khăn, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là những chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, định hướng lớn, toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ mớ; thống nhất cao 5 mục tiêu tổng quát, 17 chỉ tiêu cụ thể, đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp (trong đó xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá) để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội, phong trào nông dân nhiệm kỳ mới; thể hiện sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Ông Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: Kết quả của Đại hội có ý nghĩa rất to lớn, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của công tác Hội và phong trào nông dân sau hơn 35 năm đất nước thực hiện công cuộc đổi mới và tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ.

Đại hội xin ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII đã đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội, phong trào nông dân cả nước đạt được nhiều kết quả, đồng thời chuẩn bị chu đáo về mọi mặt tổ chức thành công Đại hội VIII.

“Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII là sự cổ vũ, động viên to lớn các cấp Hội, cán bộ, hội viên, nông dân cả nước tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và các mục tiêu, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ 2023 - 2028; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đề nghị, ngay sau Đại hội, Hội Nông dân các cấp tập trung tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46 - NQ/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nông dân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào vào thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân…/.

Đỗ Bình

Tin liên quan

Xem thêm