Chỉ đạo, Điều hành

Cà Mau xây dựng chính quyền điện tử, định hướng phát triển đô thị thông minh

Cà Mau

Cà Mau xác định ba trụ cột trong thực hiện công tác chuyển đổi số. Đó là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2023, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững trong thời gian tới.

Chuyên viên Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau hướng dẫn người dân cách thức giao dịch và kiểm tra ngay trên điện thoại di động. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

TTXVN - Để vượt qua khó khăn, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, Cà Mau xác định rõ ba trụ cột quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Những chuyển biến tích cực

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau, sau gần 2 năm (2021 - 2022) triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, địa phương đã đạt khoảng 50% hạng mục đầu tư theo dự án được phê duyệt. Nội dung được ưu tiên đầu tư là triển khai hệ thống phòng họp trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã có khả năng đấu nối với các cơ quan nhà nước thông qua hệ thống mạng chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước. Vào thời điểm phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh đã linh hoạt khai thác, sử dụng triệt để hệ thống họp trực tuyến, triển khai họp trực tuyến đến từng cá nhân khi bị cách ly. Bên cạnh đó, địa phương còn đầu tư phần mềm họp không dây, trang bị máy tính xách tay, đăng ký sử dụng 160 chữ ký số chuyên dùng cá nhân phục vụ ký số cho hệ thống quản lý văn bản của cơ quan Đảng.

Đến nay, tỉnh có 100% xã, phường, trấn đã triển khai hệ thống cáp quang internet, phủ sóng đi động 3G, 4G. 100% cơ quan, đơn vị nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đều có hệ thống mạng LAN, kết nối internet tốc độ cao. 99% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính phục vụ công việc chuyên môn. Hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng cơ quan Đảng, Nhà nước đã kết nối đến 100% cơ quan cấp xã.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau Trần Quốc Chính cho biết thêm, toàn tỉnh có 60 hệ thống thông tin, ứng dụng đang triển khai sử dụng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Địa phương đang đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành công thương, xây dựng, giao thông…; tiếp tục đầu tư, hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) phục vụ kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh và quốc gia. Tỉnh đang triển khai đầu tư Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC).

Bên cạnh đó, Cà Mau chú trọng nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Năm 2022, tỉnh đăng ký 10 nhân sự để Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn tham gia vào chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng.

564 cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được tham dự Chương trình bồi dưỡng kinh nghiệm quản lý hành chính công và xây dựng chính phủ số, chính quyền số - kinh nghiệm của Hàn Quốc và các nước trong khu vực (do tỉnh kết hợp với Tổ chức giáo dục toàn cầu TET tổ chức). 28 cán cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện được tham dự Chương trình bồi dưỡng học tập kinh nghiệm về xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và quản lý, điều hành đô thị thông minh tại Hàn Quốc.

Các hệ thống thông tin dùng chung cài đặt tại Trung tâm Dữ liệu của tỉnh được quản lý, vận hành theo mô hình 4 lớp về an toàn thông tin. Cà Mau đã phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho 5/6 hệ thống thông tin cấp độ 3 và 5/5 hệ thống thông tin cấp độ 2; triển khai Hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022, địa phương đã tổ chức triển khai mạnh mẽ các hoạt động như: sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước, số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục... Với cách làm chủ động, linh hoạt, công tác chuyển đổi số của tỉnh đã tạo được bước chuyển rõ nét. Nhiều hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số diễn ra thiết thực, tạo sự lan tỏa trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

Ba trụ cột quan trọng

Trong thực tế, công tác chuyển đổi số ở Cà Mau thực hiện vẫn còn chậm và gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện nên chưa đạt được kết quả như mong muốn. Trong khi đó, việc hỗ trợ tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn chưa được triển khai do Bộ Thông tin và Truyền thông chưa công bố danh sách công nhận đơn vị tư vấn chuyển đổi số doanh nghiệp để địa phương thuê tư vấn chuyển đổi số.

Trung tâm thành phố Cà Mau. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Bên cạnh đó, văn bản hướng dẫn tiêu chí kỹ thuật để đánh giá, xếp loại mức độ của dịch vụ công trực tuyến theo quy định Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng chưa ban hành.

Vì vậy, địa phương chưa có cơ sở hướng dẫn rà soát, đánh giá đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo mức độ toàn trình và một phần công bố theo quy định. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin hỗ trợ chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị còn thiếu; chưa có vị trí việc làm để bố trí, tuyển dụng nguồn nhân lực này. Đây cũng là khó khăn chung của nhiều cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Mặt khác, nhận thức về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số của nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn còn hạn chế dẫn đến lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện.

Trước tình hình trên, tỉnh xác định ba trụ cột trong thực hiện công tác chuyển đổi số. Đó là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2023, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững trong thời gian tới. Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đao các cấp, ngành, địa phương bám sát các mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đề án của UBND tỉnh về chuyển đổi số địa phương năm 2025, định hướng đến năm 2030; chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thúc đẩy phát triển, sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; tiếp tục xây dựng chính quyền điện tử, nghiên cứu định hướng phát triển đô thị thông minh.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt, cùng với việc chú trọng tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu, phát triển và chuyển giao các công nghệ thông tin mới, mô hình mới, địa phương tập trung phát triển nguồn nhân lực đáp ứng kỹ năng mới liên quan đến chuyển đổi số; huy động nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp và khu vực tư nhân, cộng động, các nguồn kinh phí hợp pháp khác để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở trong các cơ quan nhà nước. Năm 2023 và những năm tiếp theo, Cà Mau ưu tiên phát triển nền móng về hạ tầng, nền tảng số và dữ liệu số. Cụ thể là đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng số đảm bảo tính bảo mật, thông suốt trong cơ quan Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.

Tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp các nền tảng số đang hoạt động; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung danh mục các nền tảng số quốc gia ưu tiên phát triển; cụ thể hóa các tiêu chí nền tảng số quốc gia và tổ chức đánh giá, công nhận, công bố nền tảng số quốc gia cấp tỉnh. Đồng thời, tỉnh thiết lập cơ sở dữ liệu số sẵn sàng kết nối, chia sẻ, tạo huyết mạnh quan trọng của kinh tế số và xã hội số; thúc đẩy các cơ quan trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân chuyển từ sở hữu riêng dữ liệu sang cùng tạo lập, chia sẻ và khai thác dữ liệu. Tỉnh phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển dịch hạ tầng viễn thông sang hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, phát triển hạ tầng số đồng bộ hiện đại…; triển khai đẩy đủ các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng.

Cà Mau đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp. Tỉnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người dân về sự cần thiết và tính cấp bách của chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội nhằm thúc đẩy kinh tế số, xã hội số của tỉnh phát triển; chú trọng làm tốt công tác đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về chuyển đổi số cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Địa phương xây dựng chuyên mục, các kênh truyền thông chính thống về chuyển đổi số với mục đích lan tỏa, phổ biến thông tin, nhận thức về chuyển đổi số đến với cộng đồng, chia sẻ các câu chuyện thành công và tôn vinh gương điển hình về lĩnh vực này./.

Kim Há

Tin liên quan

Xem thêm