Xã hội

Các tổ chức chính trị - xã hội giám sát một số lĩnh vực phát sinh vấn đề dư luận quan tâm

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì phản biện xã hội dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); phản biện xã hội dự án Luật Việc làm (sửa đổi)

Các tổ chức chính trị - xã hội giám sát một số lĩnh vực phát sinh vấn đề dư luận quan tâm

Hà Nội (TTXVN 10/10)

Theo thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tập trung giám sát 4 nội dung chính gồm: Giám sát trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cử tri và nhân dân gắn với thực hiện Quyết định 124-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Giam sát việc thực hiện tập trung phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số theo Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong thời kỳ mới; giám sát một số vụ việc khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu thực tế theo Chương trình phối hợp số 02/CTPH-MTTQ-TTCP-BTP-HLG-LĐLS giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam và Liên đoàn luật sư Việt Nam; giám sát Luật Tiếp cận thông tin.

Đối với hoạt động giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội, trong năm 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ triển khai giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn một số tỉnh, thành phố; giám sát việc thực hiện đóng kinh phí Công đoàn của các doanh nghiệp theo quy định của Luật Công đoàn; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, chính sách lao động nữ, công tác cán bộ nữ, công tác chăm lo cho trẻ em là con công nhân, viên chức, lao động.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tập trung giám sát việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; giám sát thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam giám sát việc bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm quy hoạch cán bộ để đảm bảo phải có cán bộ nữ trong cơ cấu Ban Thường vụ cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp, tỉ lệ nữ cấp uỷ viên các cấp đạt từ 20 - 25%; giám sát thực hiện Luật Bình đẳng giới.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam giám sát việc thực hiện Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh và Nghị định số 157/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh.

Đóng góp ý kiến cho việc hoàn thiện pháp luật về phòng, chống mua bán người. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, cùng với những nội dung giám sát trong Kế hoạch, trong trường hợp cần thiết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội có thể thực hiện giám sát đối với một số lĩnh vực khác khi phát sinh vấn đề nổi cộm, được dư luận quan tâm, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đoàn viên, hội viên theo quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan.

Đối với hoạt động phản biện xã hội, trong năm 2024, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ chủ trì phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; phản biện xã hội dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi).

Về phía các tổ chức chính trị - xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi). Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phản biện xã hội dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chủ trì phản biện xã hội dự thảo Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); phản biện xã hội dự án Luật Việc làm (sửa đổi). Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì phản biện xã hội dự thảo Luật Phòng không nhân dân. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phản biện xã hội dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên, dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi)./.

Hiền Hạnh

Xem thêm