Xã hội

Chính sách và cuộc sống: Phổ biến pháp luật trong môi trường số

Trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, công tác triển khai, thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đã có những thay đổi mạnh mẽ, thích ứng với tình hình mới. Qua đó, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân và thực sự đi vào cuộc sống.

Phổ biến chính sách pháp luật trong môi trường số

Xem thêm