Xã hội

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp

Cà Mau

Cải cách hành chính thực sự là khâu đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau

Chuyên viên Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau hướng dẫn người dân cách thức giao dịch và kiểm tra ngay trên điện thoại di động. Ảnh: Minh Hưng-TTXVN

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ngành, cấp tiếp tục triển khai nghiêm túc Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; cải cách hành chính phải thực sự là khâu đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh ủy Cà Mau đề cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tiên phong đi đầu trong cải cách hành chính; đồng thời chú trọng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. Đặc biệt là tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho nhân dân. Mặt khác, tỉnh có giải pháp xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức không đáp ứng yêu cầu công việc, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội với các cơ quan hành chính và thực hiện tốt chức năng giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức, doanh nghiệp.

Các cấp, ngành, địa phương phát huy tốt công tác đối thoại, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ; cung cấp các tiện ích thông minh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời, tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính; theo dõi, đánh giá chỉ số cải cách hành chính hằng năm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và đo lường, xác định Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn...

Theo Tỉnh ủy Cà Mau, cải cách hành chính của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Cải cách thủ tục hành chính trở thành khâu đột phá với nhiều cách làm mới, sáng tạo: thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính phi địa giới, tiếp nhận tại nhà, đơn giản hóa quy trình giải quyết theo hướng liên thông nhiều thủ tục.

Đến nay, Cà Mau có 1.485/2.014 hồ sơ được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, xã thực hiện công khai thủ tục hành chính bằng mã QR thay cho việc công khai bảng giấy hiện nay nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu tìm hiểu. Về kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong kỳ báo cáo, có 16.928 hồ sơ cấp tỉnh giải quyết đúng và trước hạn, đạt 99,99%; 28.539 hồ sơ cấp huyện giải quyết đúng và trước hạn, đạt 99,99%; 42.746 hồ sơ cấp xã giải quyết đúng và trước hạn, đạt 99,88%. Tất cả các hồ sơ trễ hạn đều có văn bản xin lỗi theo quy định. Với kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt trên 99,80%.

Hiện nay, toàn tỉnh cung cấp 92 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 254 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và tất cả dịch vụ công đã tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Tỉnh có 16/18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp theo quy định của Chính phủ.

Hầu hết, hồ sơ của người dân, doanh nghiệp được giải quyết đúng và sớm so với quy định. Tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị được tinh gọn, phù hợp và hiệu quả hơn. Chất lượng và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được nâng lên. Nhiều cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện tốt việc đổi mới cơ chế tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Công tác hiện đại hóa nền hành chính được đẩy mạnh, quy trình xử lý công việc cơ bản thông suốt, nhanh gọn, từ đó mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp có chuyển biến tốt.

UBND tỉnh thống nhất chọn 14 đơn vị cấp xã thí điểm thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng, với 93 Tổ, 491 thành viên tham gia. Để hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng đạt hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh (trực tiếp là Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh) tổ chức tập huấn, hướng dẫn trực tuyến, trực tiếp cho 349 thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng để thực hiện nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi số, dẫn dắt người dân tiếp cận các nền tảng số, công nghệ số, hình thành kỹ năng số./.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Há

Xem thêm