Quốc hội với Cử tri

Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đều có số phiếu tín nhiệm cao

Lào Cai

Những người giữ chức vụ do HĐND bầu đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với người có chức vụ do HĐND tỉnh bầu. (Ảnh: Quốc Khánh/ TTXVN)

TTXVN - Ngày 13/11, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 15 (giải quyết công việc phát sinh).

Tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Vũ Xuân Cường nhấn mạnh, bước vào năm 2023 cùng với cả nước, Lào Cai gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Một số chỉ tiêu chính dự kiến sẽ khó đạt theo kế hoạch; trong đó có chỉ tiêu về thu ngân sách. Do vậy, Kỳ họp được tổ chức nhằm điều chỉnh dự toán đã giao cho các cơ quan, đơn vị theo quy định tại khoản 3, Điều 53 của Luật Ngân sách Nhà nước và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 theo quy định tại Khoản 7, Điều 67 của Luật Đầu tư công. Cùng với đó, Kỳ họp được tổ chức để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu theo Nghị quyết 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội.

HĐND tỉnh đã thảo luận một số nội dung khác quan trọng và cần thiết để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia; Sửa đổi, bãi bỏ một số khoản tại Điều 3 của Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia; Sửa đổi, bổ sung một số điều của chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn kèm theo Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND; Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo kèm theo Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND ngày 4/12/2020 của HĐND tỉnh.

Đối với việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, HĐND tỉnh Lào Cai yêu cầu, các đại biểu quan tâm, nghiên cứu kỹ báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm, cân nhắc, thận trọng, khách quan, công tâm, công bằng khi thể hiện tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lấy phiếu tín nhiệm. Theo danh sách, 30 người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm gồm: Thường trực HĐND tỉnh 3 người; các Ban của HĐND tỉnh 4 người; Thường trực UBND tỉnh 4 người; các ủy viên UBND tỉnh 19 người.

Để chuẩn bị cho công tác này, Thường trực HĐND tỉnh đã hướng dẫn công tác lấy phiếu tín nhiệm và gửi tài liệu cho các đại biểu nghiên cứu, thảo luận tại tổ. Qua đó, các đại biểu nhất trí cao với những nội dung đánh giá trong các báo cáo cá nhân cũng như bản kê khai tài sản, thu nhập của những người được lấy phiếu tín nhiệm. 40 lượt ý kiến đã tham gia về các nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.

Các đại biểu HĐND tỉnh đều khẳng định, những người giữ chức vụ do HĐND bầu đã thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trong việc chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần trong việc tăng trưởng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh; từng bước hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI.

Kết quả bỏ phiếu đã được 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt thông qua. Hai người có số phiếu tín nhiệm cao nhất là ông Vũ Xuân Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai và ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh đều được 48 phiếu, bằng 97,96% tổng số phiếu.../.

Hồng Ninh

Xem thêm