Thời sự

Chuyển biến tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc thiểu số và miền núi

Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 5/2024 (bao gồm cả vốn đầu tư kéo dài các năm trước chuyển sang năm 2024) của Chương trình đạt khoảng 4.358,640 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch.

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Dân tộc. 
Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Chiều 8/7, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm và công bố quyết định thành lập cụm, khối thi đua của Ủy ban Dân tộc.

Thông tin về kết quả triển khai công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, công tác dân tộc được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cả hệ thống chính trị các cấp quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện; nhân dân và cộng đồng xã hội cả nước quan tâm, theo dõi cùng với sự nỗ lực, cố gắng vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số, qua đó tạo động lực quan trọng trong triển khai thực hiện chính sách dân tộc.

Công tác dân tộc đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trong triển khai các chương trình, chính sách dân tộc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số và phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường. Hợp tác quốc tế về công tác dân tộc tiếp tục được đẩy mạnh. Việc kiện toàn, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, năng lực đội ngũ cán bộ từng bước được chú trọng, nâng lên.

Đáng chú ý, kết quả giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình) đã có sự chuyển biến tích cực ngay từ các tháng đầu năm 2024. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 5/2024 (bao gồm cả vốn đầu tư kéo dài các năm trước chuyển sang năm 2024) của Chương trình đạt khoảng 4.358,640 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch. Vốn sự nghiệp giải ngân đến tháng 4/2024 (bao gồm cả vốn sự nghiệp được kéo dài các năm trước chuyển sang năm 2024) của Chương trình đạt 456,108 tỷ đồng, đạt 2,5% kế hoạch.

Bên cạnh đó, việc triển khai hai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025: Giảm nghèo bền vững và Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai tích cực tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần xây mới, duy tu, bảo dưỡng công trình giao thông, trường học... tại các huyện nghèo. Đồng thời đã hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo; phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại hội nghị. 
Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, trong 6 tháng cuối năm, công tác dân tộc cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là tăng cường theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, kịp thời cung cấp thông tin, báo cáo về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là các điểm nóng về an ninh trật tự, tình hình thiên tai, dịch bệnh, môi trường... giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền và kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết. Ủy ban kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào hiểu rõ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng, xã hội.

Cùng với đó, Ủy ban Dân tộc tập trung xây dựng, hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng các đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, các chương trình, chính sách dân tộc; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và vùng dân tộc thiểu số và miền núi để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2030. Mặt khác, Ủy ban triển khai thu thập các thông tin dữ liệu của cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách dân tộc trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo...

Tại Hội nghị, Quyết định thành lập cụm, khối thi đua của Ủy ban Dân tộc đã được công bố. Quyết định nêu rõ thành lập Cụm thi đua gồm cơ quan làm công tác dân tộc của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Khối thi đua là cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm