Thời sự

Chuyển đổi vị trí công tác cán bộ để ngăn ngừa tham nhũng

Bình Phước

Việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền và ngăn ngừa tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực...

TTXVN - Việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền và ngăn ngừa tình trạng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực... Đây là mục tiêu của Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức năm 2024 trên địa bàn vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành.

Theo yêu cầu của Kế hoạch này, tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi vị trí công tác phải chấp hành quyết định chuyển đổi hoặc văn bản bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền.

Việc chuyển đổi vị trí công tác phải thực hiện thường xuyên theo kế hoạch và công khai trong cơ quan, đơn vị, địa phương; có sự giám sát của tổ chức đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; bảo đảm khách quan, hợp lý, phù hợp cơ cấu ngạch, chức danh nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác, điều kiện thực tế. Đặc biệt, không được lợi dụng việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác vì vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức.

Ba trường hợp phải chuyển đổi vị trí công tác là cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ cấp trưởng từ đủ 2 nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, trưởng các ngành Thanh tra, Tài chính cấp tỉnh, cấp huyện (bao gồm cấp trưởng phòng phụ trách lĩnh vực thanh tra, tài chính thuộc sở, ban, ngành tỉnh và cấp huyện).

Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đảm nhiệm các vị trí việc làm thuộc danh mục định kỳ phải chuyển đổi theo quy định tại Nghị định số 59/2019/ND-CP này 01/7/2019 của Chính phủ có thời hạn công tác đủ 2 năm (đủ 24 tháng) đến đủ 5 năm (đủ 60 tháng) hoặc theo quy định của Bộ, ngành Trung ương thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực.

Trường hợp chuyển đổi đối với người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan; không bố trí người có quan hệ gia đình đồng thời đảm nhiệm các chức danh có liên quan (trường hợp đã được bố trí phải thực hiện chuyển đổi) gồm thành viên trong cùng ban thường vụ cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị; người đứng đầu cấp ủy đảng hoặc người đứng đầu cơ quan hành chính và người đứng đầu các cơ quan: Nội vụ, Thanh tra, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường cùng cấp ở một địa phương. Trường hợp không có phương án nhân sự đáp ứng yêu cầu mà nhân sự là người có quan hệ gia đình được tín nhiệm cao phải báo cáo và được sự đồng ý của cấp ủy cấp trên trực tiếp trước khi bố trí.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước yêu cầu, các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức nghiên cứu, quán triệt, đồng thời ban hành kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị, địa phương hoàn thành trước ngày 15/1/2024.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, năm 2023, các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thực hiện biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức. Trong đó, các đơn vị đã thực hiện chuyển đổi 100 vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác xác minh tài sản, thu nhập, cụ thể đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 6 đơn vị với 38 người. Tổ xác minh đang tổng hợp báo kết quả xác minh kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 theo quy định./.

Sỹ Tuyên

Tin liên quan

Xem thêm