Xây dựng Đảng

Công bố kết quả kiểm tra tại Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Kết quả kiểm tra cho thấy, Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Tô Lâm chủ trì hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra chủ trì Hội nghị công bố kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Đoàn; thành viên Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí thuộc các cơ quan: Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tư pháp và Văn phòng Quốc hội.

Làm việc với Đoàn, tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Thống đốc cùng các đồng chí ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Thống đốc, đại diện ban lãnh đạo Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng; Vụ trưởng các đơn vị Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng; đại diện các vụ, cục thuộc Ngân hàng Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp trực thuộc...

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong 10 năm qua (từ năm 2011 đến năm 2021), cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc quán triệt, triển khai cũng như tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trong đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc xử lý các hành vi, vụ việc cụ thể có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực phát hiện qua hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thuộc Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương; thanh tra, tự kiểm tra, giám sát, kiểm soát, kiểm tra nội bộ, phòng, chống rửa tiền của Ngân hàng Nhà nước và các chi nhánh; kiểm soát tài sản, thu nhập… Thực hiện kịp thời, chặt chẽ công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá theo các quyết định trưng cầu.

Trong kỳ kiểm tra, đã phát hiện, chuyển giao 73 nguồn tin về tội phạm đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định. Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng đã tiếp nhận 14.739 báo cáo giao dịch đáng ngờ, chuyển giao cho cơ quan Công an 701 vụ việc.

Cơ quan Giám định Ngân hàng Nhà nước đã tiếp nhận 296 quyết định trưng cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng, đã giải quyết 273 quyết định, từ chối 23 quyết định (do không thuộc phạm vi giám định hoặc không đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết để giám định hoặc có nội dung trưng cầu giám định giống với kết luận giám định đã ban hành).

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế tồn tại, trong đó, nhận thức về trách nhiệm, quyền hạn trong công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của một số cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên trong ngành có lúc, có nơi chưa đầy đủ, còn xem đây là trách nhiệm của các cơ quan tố tụng.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tự kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với các ngân hàng thương mại có lúc, có nơi chưa hiệu quả. Kết quả phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán nội bộ, rà soát các cuộc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tố giác tội phạm, trách nhiệm người đứng đầu về công tác này còn hạn chế. Số vụ việc phát hiện có dấu hiệu tội phạm chuyển sang Cơ quan điều tra xử lý còn ít, chưa phản ánh đúng thực chất tình hình. Công tác giám định đối với một số vụ án, vụ việc chưa kịp thời, gặp nhiều khó khăn…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Lâm, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó có nội dung công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực của Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian qua.

Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế được Đoàn kiểm tra chỉ ra và đề nghị: Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Bảo đảm nguyên tắc mọi tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm nói chung, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng đều phải được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm “không ngừng, không nghỉ”; “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của từng cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quan tâm xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện đầy đủ các kiến nghị đã nêu trong Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 4, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kết quả thực hiện theo quy định.

Đồng chí Tô Lâm đề nghị, đối với ngành Ngân hàng, cần đặc biệt quan tâm, chú trọng hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát, kiểm toán nội bộ, phát hiện kịp thời các sai phạm, kiến nghị xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể liên quan đến sai phạm. Chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả, tiến độ thực hiện các kiến nghị, kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ; kịp thời khắc phục các hạn chế, sai phạm mà báo cáo thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đã chỉ ra; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để có các biện pháp thu hồi tiền, tài sản của Nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí, nhất là trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Đoàn kiểm tra số 4 tiếp tục nghiên cứu thêm một số ý kiến tại Hội nghị này để hoàn thiện Báo cáo kết quả kiểm tra gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của Đoàn kiểm tra và kết luận của đồng chí Trưởng Đoàn. Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành khắc phục hạn chế, khó khăn, vướng mắc, tiếp tục triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, chuyển giao nguồn tin tin về tội phạm và công tác giám định, định giá tài sản trong thời gian tới./.

PV

Xem thêm