Xây dựng Đảng

Huy động sức mạnh tổng hợp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Theo Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đấu tranh tư tưởng là một mặt trận phức tạp, quyết liệt, đòi hỏi phải có trình độ lý luận, trình độ nhận thức cao và phải huy động được sức mạnh tổng hợp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo hội nghị. 
(Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 4/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

Chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, trước yêu cầu cấp thiết đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Văn kiện Đại hội XIII nhấn mạnh: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị”.

"Điều đó khẳng định vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Đấu tranh tư tưởng là một mặt trận phức tạp, quyết liệt, đòi hỏi phải có trình độ lý luận, trình độ nhận thức cao và phải huy động được sức mạnh tổng hợp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch", Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định.

Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối; ban hành các văn bản hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc thành lập Ban Chỉ đạo 35 và duy trì hoạt động.

Trong năm 2021, để tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐUK về “Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 01-CT/ĐUK, nhận thức của cấp ủy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã được nâng lên rõ rệt. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong Đảng bộ Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã được tăng cường và thu được những kết quả đáng khích lệ.

Đặc biệt, việc tuyên truyền, phát động và trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch do Đảng bộ Khối phát động đã có hiệu quả tích cực. Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu, trong giai đoạn tới, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các Đảng ủy trực thuộc cần xác định rõ nhiệm vụ của công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, gồm 2 việc chính là bảo vệ và đấu tranh. Trong đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng là vấn đề quan trọng hàng đầu, được đặt lên trước.

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, “công tác tư tưởng phải kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, làm cho tư tưởng tiến bộ, tích cực thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, có tác dụng uốn nắn biểu hiện lệch lạc, cải tạo những tư tưởng lạc hậu, đẩy lùi những biểu hiện sai trái của cán bộ đảng viên trong Khối.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các Đảng ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả; nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh”; tiếp tục nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối và các Đảng ủy trực thuộc dự báo, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời xử lý thông tin, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Chủ động phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo chuyên đề về “Kết quả hoạt động và một số bài học kinh nghiệm của Ban Chỉ đạo 35 Bộ Giao thông Vận tải”; “Tăng cường công tác đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, uốn nắn nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; “Công tác tổ chức, xây dựng, phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng”…

Theo báo cáo, ngay sau khi Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ban hành, hầu hết các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo, sớm tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị và ban hành các văn bản, đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; vì vậy đã có sự chuyển biến căn bản, rõ nét.

Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị; thường xuyên nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng; chủ động đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; tăng cường phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc giải quyết ngay tại cơ sở những vấn đề tư tưởng mới phát sinh, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động.

Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc đã tăng cường phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông trong Đảng bộ tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; lan tỏa thông tin tích cực, nêu gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp tăng cường tuyên truyền sâu rộng, đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, tích cực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Trung ương và nhân dân, bạn bè quốc tế, nhất là thông tin liên quan đến các sự kiện chính trị quan trọng, vụ việc phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm; quyết liệt đấu tranh, phản bác thông tin xấu độc trên không gian mạng./.

Diệp Trương - Quang Anh

Xem thêm