Xây dựng Đảng

Tuyên truyền tốt để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đà Nẵng

Đà Nẵng đã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW với nhiều cách làm mới, quyết liệt.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, ngày 26/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay” với sự tham gia của các nhà quản lý, nghiên cứu trên lĩnh vực này.

Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích, làm rõ và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn thành phố. Các tham luận tập trung vào các nội dung như: Tăng cường tuyên truyền và triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Báo Đà Nẵng hiện nay - Những vấn đề đặt ra; Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên các cấp trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ ngành Tuyên giáo đối với công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng …

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, hội thảo là diễn đàn để các cấp, ngành, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đánh giá thực tiễn và bàn các giải pháp mới, chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong thời gian tới.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả Nghị quyết số 35 trên địa bàn thành phố với nhiều cách làm mới, quyết liệt, sáng tạo mang lại những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vẫn còn một số mặt hạn chế. Cụ thể như: các hoạt động tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị chưa đồng đều, nội dung tuyên truyền chủ yếu mang tính thông tin, chưa đi vào chiều sâu, sắc sảo; công tác dự báo tình hình, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đôi lúc thiếu chủ động nên hoạt động định hướng, tuyên truyền còn chưa kịp thời; công tác tuyên truyền trên không gian mạng chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa có những mô hình hay, cách làm mới để nhân rộng trên địa bàn thành phố…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Đà Nẵng cần xác định rõ và hệ thống hóa những điểm mới, sáng tạo lý luận của Đảng về con đường phát triển đất nước làm cơ sở, dữ liệu lý luận khoa học phục vụ tuyên truyền, giáo dục; đồng thời, xác định cụ thể những nhóm nhiệm vụ đối với công tác tuyên truyền, giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 35 nhằm thực hiện đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ từ Trung ương, thành phố đến cơ sở, tránh trùng lặp với những nhiệm vụ chính trị khác. Địa phương cần đề ra các giải pháp khai thác, sử dụng hiệu quả hơn nữa phần mềm giám sát, phát hiện, đánh giá, dự báo thông tin trên internet, mạng xã hội…./.

An Nguyên

Xem thêm