Thực thi chính sách

Đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2021 - 2025

Đồng Tháp

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua 4 nghị quyết trong đó có chủ trương đầu tư chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2021 - 2025

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh : Nguyễn Văn Trí/TTXVN)

TTXVN - Ngày 13/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X tổ chức lần thứ 7 (kỳ họp đột xuất).

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua 4 nghị quyết gồm: Việc giao, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 do Tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 8); Việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách Nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ; Chủ trương đầu tư chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2021 - 2025; Việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

Về chương trình đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2021 - 2025, theo ông Trương Hòa Châu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp, trong quá trình triển khai, các dự án có thay đổi về quy mô đầu tư để phù hợp theo hướng dẫn của Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, trường Phổ thông có nhiều cấp học và mặt bằng xây dựng hiện trạng của từng trường. Đồng thời, việc suất vốn đầu tư, các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật thực hiện thực tế cao hơn so với Chương trình, do biến động giá và ban đầu chỉ là tạm tính.

Cụ thể: Quy mô Chương trình (điều chỉnh) với 195 dự án (trong đó, Mầm non 59 trường, Tiểu học 99 trường, Trung học Cơ sở 29 trường, Trung học phổ thông 8 trường) với quy mô 1.570 phòng học, 3.124 phòng chức năng và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, bồi thường giải phóng mặt bằng, trang thiết bị. Trong đó, đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng 144 dự án, với quy mô 1.031 phòng học, 2.198 phòng chức năng và các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, bồi thường giải phóng mặt bằng, trang thiết bị đồng bộ. Tổng vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn (điều chỉnh) là hơn 3.053 tỷ đồng.

Đối với Nghị quyết về việc giao, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 do tỉnh quản lý và phân bổ (đợt 8), số vốn được giao bổ sung là 250 tỷ đồng; giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước với tổng số vốn 505,3 tỷ đồng.

Tại Kỳ họp, ông Phan Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đề nghị, ngay sau Kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tập trung triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; thường xuyên kiểm tra, giám sát để đẩy nhanh tiến độ đầu tư; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các dự án, công trình, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023./.

Nguyễn Văn Trí

Xem thêm