Xã hội

Đảm bảo quyền tự do Tôn giáo

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP có những vướng mắc cần tháo gỡ để tổ chức, cá nhân, cộng đồng có tín ngưỡng thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm.

Đảm bảo quyền tự do Tôn giáo

Xem thêm