Thời sự

Đội ngũ trí thức có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh

Đội ngũ trí thức tăng khá nhanh về số lượng và chất lượng; từng bước phát huy vai trò trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Thành phố

TTXVN - Chiều 21/2, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW đã làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung khảo sát 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Báo cáo với đoàn công tác, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, các cấp ủy, lãnh đạo các tổ chức, đơn vị có sự quan tâm sâu sát đối với công tác xây dựng đội ngũ trí thức nói chung và những nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với đặc thù từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh việc chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển đội ngũ trí thức; xem đây là khâu đột phá chiến lược, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Dương Anh Đức cho biết, việc thực hiện chế độ công vụ, công chức đã nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố, gắn với thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội, đặc biệt tạo bước phát triển mới trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Một số đề án, chương trình, cơ chế đột phá đã được nghiên cứu, xây dựng tạo sự đồng thuận chung của cả hệ thống chính trị. Nhận thức khoa học về xây dựng đội ngũ trí thức có sự thay đổi căn bản, chú trọng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng hội nhập quốc tế. Nhiều chủ trương, chính sách, mô hình, cách làm mới được nghiên cứu, tổ chức thực hiện thí điểm tạo động lực để phát triển có hiệu quả, bền vững. Đây là cơ sở quan trọng phục vụ nền tảng nghiên cứu khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thành phố.

Theo lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức tăng khá nhanh về số lượng và chất lượng; từng bước phát huy vai trò trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Thành phố.

Cùng với những kết quả đạt được, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW còn một số khó khăn như nhận thức về công tác trí thức của một số cấp ủy chưa đầy đủ, chưa sâu sắc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chưa được quan tâm đúng mức. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 44-CTr/TU và Quyết định số 470/QĐ-UBND về công tác trí thức chưa được tiến hành thường xuyên.

Cùng với đó, chính sách thu hút, phát triển nguồn nhân lực từ đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học tuy được quan tâm, triển khai thực hiện nhưng chưa thực sự phát huy hiệu quả như mong đợi. Số lượng chuyên gia, nhà khoa học đã và đang làm việc có số lượng rất hạn chế, mới chỉ tập trung vào một số ngành nghiên cứu trên phạm vi hẹp. Chính sách trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao hiện chưa đủ sức hấp dẫn thu hút tài năng trẻ được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Chế độ chính sách chưa tạo được môi trường tốt thu hút học viên phục vụ lâu dài.

Tại buổi làm việc, Thành phố Hồ Chí Minh đã có những kiến nghị cụ thể trên cơ sở Nghị quyết 27-NQ/TW. Theo đó, Thành phố đề xuất Trung ương nghiên cứu, ban hành Nghị quyết mới của Đảng về tiếp tục xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển biến mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu, rộng và quyết liệt thực hiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đề xuất Chính phủ sớm xem xét xây dựng, ban hành chính sách cải cách tiền lương phù hợp với mức sống và điều kiện của đô thị đặc biệt, bảo đảm mức lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn công tác, cho biết: Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, đất nước ta đã đạt được những thành tựu rất to lớn, khẳng định đóng góp của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển chung trong sự nghiệp cách mạng của cả nước, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh. Những đóng góp của đội ngũ trí thức cho sự phát triển của Thành phố trên tất cả các lĩnh vực đã đạt được nhiều kết quả tích cực, là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, qua buổi khảo sát, đoàn muốn lắng nghe kết quả quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW. Bên cạnh kết quả đạt được trong xây dựng đội ngũ trí thức, đoàn cũng đặc biệt muốn ghi nhận các vấn đề về cơ chế, chính sách khi có Nghị quyết của Trung ương; về việc thành phố đã cụ thể hóa các cơ chế, chính sách của Trung ương như thế nào; những vướng mắc, điểm nghẽn, khó khăn trong quá trình thực hiện thu hút và phát triển đội ngũ trí thức..., qua đó rút ra bài học để cải thiện quá trình phát triển đội ngũ trí thức./.


A.Tuấn

Xem thêm