Xây dựng Đảng

Hưng Yên: Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Hưng Yên

Cấp ủy các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị sớm xây dựng và triển khai kế hoạch học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị thực sự hiệu quả, sát thực tiễn.

Hưng Yên tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW (Ảnh: Đỗ Huyền/TTXVN

TTXVN - Ngày 1/4, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và nội dung cốt lõi tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Hội nghị đã phổ biến các nội dung gồm: Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt, học tập, nghiên cứu, tuyên truyền và thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030.

Các đại biểu cũng được truyền đạt nội dung cốt lõi tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là tác phẩm có giá trị lớn gồm 3 phần: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc; trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Với những lý lẽ sâu sắc, nội dung tác phẩm thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Giá trị và nội dung cốt lõi của cuốn sách là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; cho thấy hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi là một cán bộ trẻ 29 tuổi đến nay là người đứng đầu Đảng ta – tấm gương mẫu mực, giản dị, liêm khiết, nói đi đôi với làm, làm hết sức vì Đảng, vì dân; giúp cán bộ, đảng viên, giúp các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Nội dung tác phẩm trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tích cực hành động góp phần đấu tranh chống “giặc nội xâm”; củng cố niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị cấp ủy các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị sớm xây dựng và triển khai kế hoạch học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị thực sự hiệu quả, sát thực tiễn. Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Cùng đó, đưa chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” vào các cuộc sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề của tổ chức đảng; gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề năm 2023 gắn với chủ đề “tự soi, tự sửa” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; phát hiện, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, mô hình hiệu quả.

Về tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tỉnh ủy Hưng Yên yêu cầu các cấp ủy, chính quyền xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, học tập và tổ chức thường xuyên các đợt học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về nội dung cốt lõi của tác phẩm. Trong đó kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời hành vi tham nhũng, tiêu cực; phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, vận dụng những vấn đề lý luận của tác phẩm phù hợp với thực tiễn mang lại giá trị đích thực./.

Mai Ngoan

Tin liên quan

Xem thêm