Xã hội

Nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng hiệu quả, bền vững

Tuyên Quang

Việc thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc được tỉnh Tuyên Quang đặc biệt quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng mọi mặt đời sống đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng hiệu quả, lâu dài, bền vững.

(TTXVN) Tuyên Quang là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn với dân số trên 780 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 53,7%. Việc thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc được tỉnh Tuyên Quang đặc biệt quan tâm.

Các thành viên câu lạc bộ Văn nghệ dân tộc hát Then tập các bài hát Then để chuẩn bị biểu diễn cho bà con xem. Ảnh: Quang Đán - TTXVN

(TTXVN) Tuyên Quang là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn với dân số trên 780 nghìn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 53,7%. Việc thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Năm 2022, Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các chương trình, dự án chính sách dân tộc theo kế hoạch của UBND tỉnh; Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được quan tâm đầu tư xây dựng.

Đến nay, 100% số xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm; trên 99% số thôn, bản, tổ dân phố có đường ô tô đến trung tâm thôn.

100% số xã, trên 99,7% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số sử dụng nhà vệ sinh hợp vệ sinh đạt 67%, sử dụng nước sạch đạt 86,8%...

Tỉnh tạo việc làm cho 21.500 lao động; lao động qua đào tạo đạt 65%.

Trong năm 2022, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã thực hiện giải ngân nguồn vốn vay tín dụng trên 33,6 tỷ đồng.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, phong tục tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số được quan tâm.

Thực hành “Then Tày - Nùng - Thái Việt Nam” được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; nhiều lễ hội được duy trì và tổ chức quy mô như lễ hội Lồng Tông của dân tộc Tày, lễ hội đình của dân tộc Cao Lan…

Ông Ma Quang Hiếu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian tới, Ban tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh; các chương trình, chính sách dân tộc; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chính sách, dự án hỗ trợ người nghèo; ưu tiên nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; giải quyết cơ bản về đất ở, đất sản xuất; đẩy mạnh giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo...

Qua đó, nâng cao chất lượng mọi mặt đời sống đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng hiệu quả, lâu dài, bền vững.../.

Quang Cường

Xem thêm