Xây dựng Đảng

Nâng tầm công tác tham mưu tuyên giáo, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu toàn ngành đổi mới, nâng tầm công tác tuyên giáo gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện toàn diện đồng bộ nhưng có trọng tâm trọng điểm, có khâu đột phá.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

(TTXVN) Sáng 28/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị Đảng bộ cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương và các tham luận tại Hội nghị đánh giá, năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Ban Tuyên giáo Trung ương luôn tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt thực tiễn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khẳng định vai trò, vị thế của Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng, ngành Tuyên giáo nói chung.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, chủ động tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các Hội nghị Trung ương của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai xây dựng 22 đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên tất cả các lĩnh vực công tác tuyên giáo. Qua đó giúp Ban đánh giá đúng thực trạng các lĩnh vực tuyên giáo, phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập; trên cơ sở đó để chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của toàn Ngành, kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo.

Ban tổ chức 6 Đoàn công tác do lãnh đạo Ban làm trưởng đoàn, làm việc với 22 Tỉnh ủy, Thành ủy để kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong lĩnh vực xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, văn hóa, khoa giáo, đồng thời tham gia đầy đủ các đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại các bộ, ngành, địa phương.

Ban cũng tích cực triển khai các nhiệm vụ về công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc; chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội.

Đáng chú ý, Ban xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện các nội dung và chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; ban hành các Hướng dẫn về công tác văn hóa, văn nghệ; nắm bắt tình hình hoạt động, tư tưởng, nguyện vọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, là cơ sở để tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”…

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương sự cố gắng và kết quả đã đạt được của toàn Ban, đồng thời đánh giá năm 2022, Ban Tuyên giáo Trung ương đạt được nhiều kết quả cao hơn, tốt hơn năm trước.

Nhấn mạnh bước sang năm 2023, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đòi hỏi toàn Ban phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn Ngành bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà lãnh đạo Đảng đã nêu rõ trong các văn bản Nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trong đó đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII; đổi mới, nâng tầm công tác tuyên giáo gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện toàn diện đồng bộ nhưng có trọng tâm trọng điểm, có khâu đột phá.

Về các nhiệm vụ cụ thể của Đảng bộ, cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong năm 2023, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các vụ, đơn vị, các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ trực thuộc khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện tốt việc xây dựng các chương trình trọng tâm, kế hoạch, hội nghị, hội thảo, khảo sát, tọa đàm, thăm dò dư luận xã hội của Ban trong năm 2023 để chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Sau Hội thảo Văn hóa toàn quốc, các vụ chức năng tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Ban những nội dung triển khai tiếp theo về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đặc biệt là việc triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Các vụ, đơn vị tập trung triển khai thực hiện tốt 13 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023 bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ.

Các vụ, đơn vị cũng tập trung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, trong đó chú trọng nghiên cứu các vấn đề lý luận khó, phức tạp phát sinh từ thực tiễn hoặc tồn tại trong thời gian dài; những vấn đề chưa rõ về cơ sở lý luận, còn nhiều ý kiến khác nhau, mạnh dạn cho thí điểm, tổng kết kịp thời để có kết luận nhằm thống nhất về mặt nhận thức; khẩn trương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng tiêu chí và chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Các đơn vị chức năng tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn kiện của Đảng bằng việc đa dạng hóa hình thức, đổi mới phương pháp, kết hợp học tập với thảo luận và trả lời giải đáp kiến nghị; tổng kết 40 năm công tác tham mưu của ngành Tuyên giáo để góp phần tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Tại Hội nghị, 4 cán bộ của Ban đã được nhận Huân chương Lao động các hạng. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng trao tặng các khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022./.

Việt Đức

Tin liên quan

Xem thêm