Xã hội

Người đi đầu trong công tác hòa giải ở cơ sở tại Hàm Yên

Tuyên Quang

Công tác hòa giải được làm tốt đã góp phần đáng kể vào việc xây dựng khu dân cư văn hóa, trong đó, nòng cốt là những hòa giải viên như ông Nguyễn Đình Cửu.

Người đi đầu trong công tác hòa giải ở cơ sở tại Hàm Yên
Chính sách và cuộc sống

Xem thêm