Xã hội

Ra mắt cuốn sách tuổi trẻ học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước

Hà Nội

Cuốn sách gồm các bài viết góp phần khơi dậy và phát huy khát vọng phát triển của thanh niên Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh niên phát huy tính tự giác, chủ động, tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ, bồi đắp lý tưởng cách mạng.

Cuốn sách “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng”. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Cuốn sách “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng” do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ấn hành, cung cấp nguồn tài liệu nghiên cứu, tham khảo giá trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Được xác định là chủ nhân tương lai của đất nước, thanh niên chiếm khoảng 30% trong cơ cấu dân số; là đội hậu bị tin cậy của Đảng, là lực lượng có nhiều tiềm năng về sức khỏe, trí tuệ và khả năng thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường trong nước, quốc tế… để đóng góp xây dựng đất nước phát triển.

Tuy nhiên, do còn những hạn chế nhất định về trình độ, kinh nghiệm sống, một bộ phận thanh niên dễ bị kích động, lôi kéo, dễ có tâm lý chán nản, bi quan trước những cám dỗ của cuộc sống. Vì vậy, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường cho thanh niên Việt Nam hiện nay là một việc làm quan trọng và cần thiết để hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ “phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; là hành động thiết thực để thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuốn sách “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác Hồ xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng” của tập thể tác giả, do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh và Tiến sĩ Trần Văn Đông đồng chủ biên, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành nhằm góp phần cung cấp cho bạn đọc thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuốn sách gồm các bài viết góp phần khơi dậy và phát huy khát vọng phát triển của thanh niên Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh niên phát huy tính tự giác, chủ động, tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ, bồi đắp lý tưởng cách mạng; nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc…

Có thể kể đến các bài viết: “Phát huy tinh thần tự lực, tự cường dân tộc hiện nay theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Học tập phong cách ngôn ngữ Hồ Chí Minh”, “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Đời sống mới” để giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên Việt Nam hiện nay”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm khơi dậy, phát huy khát vọng phát triển đất nước của thanh niên Việt Nam”…

Cuốn sách giúp tuổi trẻ Việt Nam có nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, ý thức, trách nhiệm của mình với non sông đất nước; đồng thời là lời tri ân gửi tới những thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân./.


Đỗ Bình

Xem thêm