Thời sự

Sơn La: Những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu đạt kết quả tín nhiệm cao

Sơn La

Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Sơn La đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khoá XV bầu với kết quả tín nhiệm cao chiếm ưu thế.

Các đại biểu dự Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười bốn, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN).

TTXVN - Ngày 4/10, HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ XIV xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định và thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Sơn La đã thông qua 12 Nghị quyết do UBND tỉnh trình liên quan tới nhiều ngành, lĩnh vực như: Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; điều chỉnh, phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách địa phương; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La; phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện tiểu dự án 1, dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phê duyệt điều chỉnh vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, đã phê duyệt tại Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 29/6/2022 của HĐND tỉnh.

Các đại biểu thảo luận tổ tại Kỳ họp. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN).

Các đại biểu HĐND cũng thông qua Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh; thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh; thông qua Danh mục bổ sung cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư năm 2023 trên địa bàn tỉnh; thông qua Danh mục điều chỉnh, bổ sung diện tích, loại đất của dự án Nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đã được HĐND tỉnh thông qua tại các nghị quyết; quy định định mức xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; phê duyệt Danh sách bản có đông đồng bào dân tộc có khó khăn đặc thù được đầu tư, hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025; bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Sơn La đã thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khoá XV bầu (gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh do HĐND tỉnh bầu) với kết quả tín nhiệm cao chiếm ưu thế, không có thành viên nào có 2/3 đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp.

Ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La, phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN).

Phát biểu tại Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nguyễn Thái Hưng nhấn mạnh, các Nghị quyết được thông qua nhằm tổ chức triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đầu tư công, quản lý, sử dụng ngân sách và tài nguyên đất; góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Đặc biệt, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo đúng nguyên tắc, thời hạn và quy trình theo quy định tại Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội. Công tác tổ chức lấy phiếu tín nhiệm chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các Nghị quyết được thông qua, bảo đảm đúng trình tự, quy định của pháp luật; Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh…/.

Nguyễn Cường

Xem thêm