Xây dựng Đảng

Tăng cường công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam

Hà Nam

Ngày 31/5, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tăng cường công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”.

Các đại biểu dự Hội thảo. 
Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Ngày 31/5, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tăng cường công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo nêu rõ: những năm qua, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã được các cấp ủy từ Khối đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả quan trọng.

Từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 5/2024, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã kết nạp được 275 đảng viên, bằng 91,66% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ của đảng viên mới kết nạp ngày càng nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.

Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ còn một số hạn chế như: Việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để kết nạp đảng của một số tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc chưa thực sự hiệu quả. Số lượng đảng viên mới được kết nạp là viên chức, sinh viên còn chưa tương xứng với nguồn phát triển Đảng…

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ một số nội dung như: Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay; thực trạng, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phát triển đảng viên của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay; phân tích tồn tại, hạn chế, khó khăn trong công tác phát triển đảng viên và đề xuất giải pháp trong thời gian tới; giới thiệu, chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong công tác phát triển đảng viên…

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa phát biểu tại Hội thảo. 
Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam Đinh Thị Lụa đề nghị các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác phát triển đảng viên, xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng về công tác phát triển đảng viên; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng; quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển đảng viên trong các đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục; phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên tổng số đảng viên; năm 2024 phấn đấu kết nạp 150 đảng viên mới, đạt 5,9%.

Cùng với đó, các cấp ủy cần thường xuyên đánh giá thực trạng công tác phát triển đảng viên, xác định rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó đề ra giải pháp cụ thể, có tính khả thi để làm tốt công tác phát triển đảng viên; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác phát triển đảng viên trong các tổ chức Đảng. Hằng năm, thực hiện đánh giá kết quả đạt được, phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng viên; nhân rộng cách làm hay, sáng tạo; kịp thời biểu dương, khen thưởng cấp ủy, tổ chức Đảng, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đảng viên, đồng thời, nhắc nhở, phê bình cấp ủy, tổ chức Đảng, cá nhân người đứng đầu chưa làm tốt, không hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên./.

Lưu Thanh Tuấn

Tin liên quan

Xem thêm