Chỉ đạo, Điều hành

Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hội thảo đã tập trung trao đổi các nội dung chính: Tình hình tôn giáo, một số vấn đề mới trong đời sống tôn giáo và công tác tôn giáo hiện nay, những nội dung cần chú ý trong công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

TTXVN - Ngày 5/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác vận động đoàn kết các tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Những vấn đề cần quan tâm”. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy chủ trì Hội thảo.

Hội thảo đã tập trung trao đổi các nội dung chính: Tình hình tôn giáo, một số vấn đề mới trong đời sống tôn giáo và công tác tôn giáo hiện nay, những nội dung cần chú ý trong công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo. Các đại biểu nêu thuận lợi, khó khăn, những vấn đề mới đặt ra và những điểm mới cần lưu ý trong quá trình Mặt trận vận động, đoàn kết các tôn giáo; đoàn kết, phát huy nguồn lực các tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm vận động các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tham gia công tác bảo vệ an ninh tổ quốc, trật tự an toàn xã hội; các tôn giáo tham gia xây dựng, phản biện xã hội, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo…

Góp ý tại Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Xuân (Hội đồng tư vấn về Tôn giáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) đánh giá, việc quán triệt quan điểm, chủ trương đối với tôn giáo trên nền tảng xác định tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân là hết sức cần thiết, từ đó nhìn nhận, phát huy tối đa những giá trị tích cực về đạo đức và văn hóa của tôn giáo.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Bá Trình, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Tôn giáo đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông cho rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cả hệ thống chính trị phải thực hiện nghiêm việc ứng xử công bằng, bình đẳng với các tôn giáo trên cơ sở quy định của pháp luật và tinh thần đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong công tác vận động, đoàn kết tôn giáo, cần lấy việc thực hiện đường hướng hành đạo của các tôn giáo hiện nay làm động lực thúc đẩy các tôn giáo thực hiện sự hòa hợp, đoàn kết giữa tôn giáo với dân tộc và giữa các tôn giáo với nhau.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy trân trọng ghi nhận, tiếp thu những ý kiến tâm huyết, chất lượng được trình bày tại Hội thảo.

Theo ông Hoàng Công Thủy, Việt Nam là đất nước đa tôn giáo, với chính sách nhất quán tôn trọng, bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đa số là người lao động, có tinh thần yêu nước, sống gắn bó, đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo ở nước ta yên tâm làm việc đạo, có tinh thần dân tộc, hành đạo gắn bó với dân tộc, tập hợp đông đảo tín đồ trong khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cuộc sống "Tốt đời, đẹp đạo".

Đời sống tôn giáo có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động đối ngoại nhân dân tôn giáo của tổ chức và chức sắc các tôn giáo ngày càng được mở rộng với đồng đạo ở các nước trong khu vực và trên thế giới, hỗ trợ tích cực cho công tác đối ngoại của Đảng và hoạt động ngoại giao của Nhà nước.

Nhiều tổ chức và chức sắc tôn giáo đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc đấu tranh với những âm mưu chia rẽ tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, đấu tranh với các hành vi sai trái của một số cá nhân bảo thủ, lạc hậu, cố chấp trong tôn giáo. Các hoạt động này khẳng định vị thế, nâng cao uy tín của tổ chức tôn giáo và uy tín, vị thế của đất nước, góp phần làm rõ chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của Đảng, Nhà nước.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, trong đó có chủ trương, chính sách tôn giáo và công tác tôn giáo, góp phần quan trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong vận động, đoàn kết các tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết; thực hiện tốt trách nhiệm của mình đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và Luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trương tăng cường hơn nữa công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cũng theo ông Hoàng Công Thuỷ, công tác tôn giáo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng. Do đó, cần coi trọng việc tuyên truyền gắn với phát huy thế mạnh, mặt tích cực của các tôn giáo tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo; tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các kinh nghiệm, sáng kiến, gương người tốt việc tốt, tiêu biểu, điển hình trong các tập thể, cá nhân tôn giáo.

Sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay rất cần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo có vị trí hết sức quan trọng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo; làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò chủ trì trong khối Mặt trận, đoàn thể, làm tốt công tác vận động, đoàn kết, thực sự là ngôi nhà chung tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc - Ông Hoàng Công Thủy nhấn mạnh./.

Hiền Hạnh

Tin liên quan

Xem thêm