Văn hóa

Tạo điều kiện để văn học, nghệ thuật phát triển, khơi dậy tiềm năng vùng đất Vĩnh Long

Vĩnh Long

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều bước chuyển mới.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

TTXVN - Ngày 6/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế nhấn mạnh, văn học nghệ thuật là lĩnh vực của sự sáng tạo. Do vậy, xây dựng và phát triển nền văn hóa, văn học nghệ thuật xứng tầm trong tình hình mới là một nhiệm vụ chính trị, văn hóa xã hội lâu dài, còn không ít khó khăn, đòi hỏi sự chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là những người trực tiếp hoạt động trên lĩnh vực này.

Để tiếp tục đưa Nghị quyết số 23-NQ/TW vào cuộc sống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị các cấp, các ngành và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh quán triệt quan điểm của Đảng, nâng cao nhận thức, xem văn học nghệ thuật là lĩnh vực quan trọng, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư cho hoạt động sáng tác, tuyên truyền, quảng bá văn học nghệ thuật; xây dựng và thực hiện có hiệu quả định hướng xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật; tạo điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ kế thừa, văn nghệ sĩ trẻ, triển vọng.

Các cấp, các ngành và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cần chú trọng xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, nêu cao trách nhiệm công dân, gắn bó với quê hương, đi sâu vào thực tiễn, để sáng tạo ra những tác phẩm văn học nghệ thuật mang đậm hơi thở cuộc sống, có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật cao. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh cần phát huy tốt vai trò tập hợp, động viên, giáo dục hội viên, văn nghệ sĩ tuyệt đối không dao động, không bị lôi kéo trước cái xấu, cái sai trái, không đi ngược lại quan điểm, đường lối của Đảng về văn học nghệ thuật; tạo điều kiện để văn nghệ sĩ sáng tạo, định hướng thẩm mỹ cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ; có những tác phẩm xứng tầm với công cuộc đổi mới của đất nước, của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn, với đam mê sáng tạo và sự tâm huyết cống hiến cho xã hội, những người hoạt động văn học nghệ thuật sẽ khắc phục khó khăn, hoàn thành sứ mệnh cao cả của người nghệ sĩ - chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế trao Bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, hoạt động văn học nghệ thuật của tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều bước chuyển mới. Khuynh hướng sáng tạo giai đoạn này tập trung vào dòng chủ lưu chính là yêu nước, xây dựng hình tượng con người trên các chủ đề về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Đặc biệt, văn học nghệ thuật của tỉnh chú trọng đến những đề tài lịch sử truyền thống, về thiếu niên nhi đồng, dân tộc, những vấn đề xã hội đang diễn ra, với các loại hình như: văn học, mỹ thuật, sân khấu, âm nhạc, múa, văn nghệ dân gian, nhiếp ảnh. Nội dung các tác phẩm bám sát cuộc sống, vừa mang tính thời sự, mang hơi thở của đời sống đương đại, vừa phản ánh lịch sử truyền thống của quê hương, đất nước.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn học, nghệ thuật các dân tộc luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Từ năm 2009 - 2022, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức sưu tầm, trao đổi được 8.532 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về lịch sử cách mạng và văn hóa các dân tộc, trong đó có nhiều hiện vật, tư liệu quý đặc trưng của các dân tộc.

Trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục khẳng định văn học, nghệ thuật là công cụ sắc bén, tinh tế trên mặt trận tư tưởng văn hóa; cùng với văn hóa, văn học, nghệ thuật là nền tảng, động lực của sự phát triển; tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với sự phát triển văn học, nghệ thuật; sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Song song đó, tỉnh tiếp tục đầu tư nguồn lực, tạo điều kiện để văn học, nghệ thuật phát triển mạnh mẽ, đa dạng. Từ đó, văn học, nghệ thuật khơi dậy tiềm năng của vùng đất Vĩnh Long giàu truyền thống văn hóa lịch sử, góp phần xây dựng đức tính của con người Vĩnh Long; biến văn học, nghệ thuật thành sức mạnh nội sinh, cổ vũ, động viên cán bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển một nền văn nghệ giàu truyền thống, giàu sức chiến đấu và hiện đại. Từ đó, đội ngũ văn nghệ sĩ đẩy mạnh sáng tác văn học, nghệ thuật, cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao./.

Phạm Minh Tuấn

Xem thêm