Văn hóa

Thái Bình: Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam”

Thái Bình

Cuộc thi trắc nghiệm nhằm tuyên truyền, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay.

80 năm đề cương văn hóa Việt Nam. (Ảnh tư liệu/TTXVN)

TTXVN - Ngày 29/3, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam”, hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng lần thứ III và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần VIII.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình Phạm Đồng Thụy nhấn mạnh, cách đây 80 năm, Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng đã thông qua bản Đề cương về Văn hóa Việt Nam. Đây là cương lĩnh đầu tiên của Đảng ta về văn hóa, xác lập văn hóa là một trong ba mặt trận lãnh đạo đưa đất nước tiến lên. Với vai trò quan trọng của Đề cương về Văn hóa Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam” được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của Đề cương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới hiện nay. Hoạt động này cũng nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy những giá trị văn hóa, tinh thần cống hiến của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ.

Cuộc thi được tiến hành 2 đợt (đợt 1 từ ngày 29/3-8/4/2023, đợt 2 từ ngày 14 – 24/4/2023) tại chuyên trang điện tử https://thitracnghiemdecuongvanhoa.thaibinh.gov.vn; trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Sổ tay Đảng viên điện tử và các trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương đặt liên kết đường link cuộc thi. Dự kiến cơ cấu giải thưởng gồm 12 giải nhất, nhì, ba cho cá nhân, tập thể và một số giải khuyến khích khác.

Tại buổi lễ, Tỉnh ủy Thái Bình đã phát động hưởng ứng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ III và Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần VIII năm 2023. Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhân dịp này, tỉnh Thái Bình đã trao thưởng cho nhóm tác giả Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh với tác phẩm “Sinh hoạt Đảng trên nền tảng số” đạt giải tác phẩm xuất sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022; nhóm tác giả Báo Thái Bình với tác phẩm “Sức già lo việc nước” được vào vòng chung khảo giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ VII./.

Thu Hoài

Xem thêm