Giáo dục

Thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong từng gia đình

Bình Thuận

Năm 2023, tỉnh Bình Thuận có 10/10 huyện, thị xã, thành phố tổ chức đăng ký, xét đạt danh hiệu công dân học tập.

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Khuyến học huyện Tuy Phong. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

TTXVN - Ngày 19/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức sơ kết giữa kỳ thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 3/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” (gọi tắt là Chương trình 387 và 677).

Ủy ban nhân dân các cấp kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để thực hiện năm 2022, 2023 và cho cả giai đoạn đến năm 2030. Bước đầu, tỉnh thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ theo chương trình đề ra. Qua đó, phong trào học tập suốt đời tiếp tục được duy trì và có bước chuyển biến tích cực.

Năm 2023, toàn tỉnh có 253.853 hộ đạt gia đình học tập/324.847 tổng số hộ toàn tỉnh, chiếm 78,1%; 103 dòng họ đạt dòng họ học tập/117 dòng họ toàn tỉnh, chiếm 88%. Toàn tỉnh có 671 thôn, khu phố đạt cộng đồng học tập/691 thôn, khu phố toàn tỉnh, chiếm 97%. Toàn tỉnh có 696 đơn vị thuộc cấp xã đạt đơn vị học tập/719 đơn vị toàn tỉnh, chiếm 96,8%. Năm 2023, tỉnh có 10/10 huyện, thị xã, thành phố tổ chức đăng ký, xét đạt danh hiệu công dân học tập. Cụ thể: Nhóm nông dân và lao động nông thôn 118.096/386.141 người đạt 30,6%; nhóm công nhân, lao động tiểu thủ công, thợ nghề 45.579/150.429 người đạt 30,3%; nhóm cán bộ quản lý, công chức, viên chức, nhân viên từ cấp xã trở lên, doanh nhân 24.415/31.508 người đạt 77,5%.

Tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động Quỹ Tiếp bước cho em đến trường. Năm 2023, toàn tỉnh huy động hơn 35 tỷ đồng (kể cả hiện vật quy ra tiền) hỗ trợ học sinh.

Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp trong tỉnh đã xét, cấp 5.657 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, với tổng số tiền 11,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Khuyến học các cấp hỗ trợ 58.673 suất cho học sinh nghèo hiếu học, tổng trị giá gần 20 tỷ đồng, khen thưởng học sinh giỏi 42.557 suất, tổng trị giá 5 tỷ đồng...

Năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xác định tiếp tục tổ chức tuyên truyền về xây dựng các mô hình học tập, nhất là nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc thực hiện mô hình công dân học tập trong tất cả cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và địa bàn dân cư. Qua đó, hình thành phong trào tự học, học tập suốt đời, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ, đáp ứng yêu cầu phát triển của cộng đồng, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tỉnh tiếp tục củng cố và phát triển các tổ chức Hội Khuyến học tạo nên phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thông qua xây dựng danh hiệu mô hình học tập, nhất là công dân học tập trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh có, tỉnh rà soát, củng cố, thành lập các tổ chức khuyến học trong cơ quan, đơn vị, nhất là doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và lực lượng vũ trang. Bình Thuận phấn đấu mỗi đơn vị cấp huyện, cấp tỉnh đều có Ban khuyến học làm nòng cốt, tham mưu xây dựng mô hình công dân học tập, xây dựng đơn vị học tập.

Dịp này, Hội Khuyến học huyện Tuy Phong vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh tặng Bằng khen 7 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Cuộc vận động quỹ Tiếp bước cho em đến trường năm 2023./.

Nguyễn Thanh

Xem thêm