Thực thi chính sách

Tổ chức lại và đổi tên thành Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ pháp lý có liên quan đến tổ chức, tài sản và hoạt động.

TTXVN - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 245/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 về việc tổ chức lại và đổi tên Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị và Đầu tư xây dựng công trình dân dụng trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố thành Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng.

Cụ thể, tổ chức lại Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị và Đầu tư xây dựng công trình dân dụng như sau:

Đổi tên Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị và Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng kế thừa mọi quyền, nghĩa vụ pháp lý có liên quan đến tổ chức, tài sản và hoạt động của Ban Quản lý Dự án phát triển đô thị và Đầu tư xây dựng công trình dân dụng theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng theo quy định của pháp luật./.

Hải Ngọc

Xem thêm