Thực thi chính sách

Trà Vinh thông qua 2 nghị quyết tác động tích cực đến kinh tế - xã hội vùng nông thôn

Trà Vinh

Cụ thể, HĐND tỉnh thống nhất việc điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước chưa giải ngân hết trong năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia (hơn 136 triệu đồng), chuyển sang năm 2024.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại kỳ họp

TTXVN - Ngày 12/4, HĐND tỉnh Trà Vinh tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề) để thảo luận, xem xét các tờ trình của UBND tỉnh và quyết định ban hành các nghị quyết quan trọng, phục vụ cho chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại Kỳ họp, sau khi nghe Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo thẩm tra về các tờ trình của UBND tỉnh, HĐND tỉnh Trà Vinh đã thống nhất đề ra 8 nghị quyết liên quan đến vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia; về nguồn vốn đầu tư công; điều chỉnh danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2024; điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2024; điều chỉnh danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh…

Trong 8 nghị quyết được Hội đồng nhân tỉnh Trà Vinh thống nhất thông qua, có 2 nghị quyết được đại biểu HĐND tỉnh quan tâm do có tác động tích cực đến chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn của tỉnh. Cụ thể, HĐND tỉnh thống nhất việc điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước chưa giải ngân hết trong năm 2023 của các Chương trình mục tiêu quốc gia (hơn 136 triệu đồng), chuyển sang năm 2024.

Chủ tọa kỳ họp

HĐND tỉnh Trà Vinh thống nhất đề ra Nghị quyết thực hiện thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 – 2025. Theo đó, 2 huyện được chọn thực hiện thí điểm của tỉnh là Cầu Ngang và Trà Cú, do đây là 2 huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, có nguồn vốn đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia chiếm đến 60 % tổng vốn thực hiện của cả tỉnh.

Phát biểu tại Kỳ họp, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh Kim Ngọc Thái yêu cầu, lãnh đạo các huyện trong tỉnh sớm tổ chức thực hiện các Nghị quyết HDND tỉnh đã thông qua tại Kỳ họp. Đặc biệt, việc thực hiện thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn được điều chuyển sang, UBND các huyện cần xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện hiện quả, đảm bảo về tiến độ giải ngân, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra thiếu sót, tạo động lực tích cực để xây dựng và phát triển nhanh vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh./.

Huỳnh Phúc Sơn

Xem thêm