Sức khỏe

Tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2023

Mục tiêu của Tuần lễ tăng cường khả năng tiếp cận của đồng bào dân tộc thiểu số đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em.

TTXVN - Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Y tế triển khai "Tuần lễ Làm mẹ an toàn" năm 2023 tại 51 tỉnh thành phố, từ ngày 1/10 - 7/10/2023 với Chủ đề: “Làm mẹ an toàn - Sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé”. Mục tiêu là tăng cường khả năng tiếp cận của đồng bào dân tộc thiểu số đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em.

Xem thêm