Chỉ đạo, Điều hành

Vận dụng các quan điểm, định hướng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn

Đồng Nai

Hội thảo khoa học về nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với việc vận dụng vào thực tiễn ở Đồng Nai.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng ( Ảnh : Trí Dũng- TTXVN)

 (TTXVN ) Ngày 26/12, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo khoa học về nội dung bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với việc vận dụng vào thực tiễn ở Đồng Nai. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn cho biết, dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Bài viết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, phản ánh cả tầm tư tưởng - lý luận, định hướng thực tiễn; có tác động to lớn, sâu rộng đến tư tưởng, tình cảm, niềm tin, hành động của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn. 

Bài viết dù đặt tiêu đề rất khiêm tốn là “Một số vấn đề” nhưng đề cập những vấn đề rất rộng lớn, rất cơ bản, sâu sắc ở tầm tư tưởng - lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đó vừa là tiền đồ, tương lai phải định hướng để đạt được, vừa là hiện thực phải định hình trong mỗi bước đi của công cuộc đổi mới của đất nước ta hiện nay.

Bài viết đã thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các bình diện chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... bằng những ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách diễn đạt dung dị, gần gũi, dễ hiểu đối với mọi tầng lớp nhân dân, được chắt lọc từ đời sống thực tiễn sinh động của đất nước. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đồng Nai luôn chủ động, sáng tạo, đoàn kết, đồng lòng, khắc phục những khó khăn, trở ngại trên con đường xây dựng, phát triển.

Đến nay, Đồng Nai là tỉnh có quy mô nền kinh tế đứng thứ 4 cả nước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 (theo giá hiện hành) ước đạt 132,38 triệu đồng, tăng 9,16% so với năm 2021. Cơ cấu lao động dịch chuyển mạnh mẽ từ khu vực nông nghiệp sang các khu vực công nghiệp và dịch vụ. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về các nội dung như: bản chất, đặc trưng, tính tất yếu, tính ưu việt… của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; những giá trị tiến bộ, nhân văn và việc xây dựng xã hội, văn hóa, con người xã hội chủ nghĩa; bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với thực tiễn của đất nước nói chung, của tỉnh Đồng Nai nói riêng...

Các đại biểu đưa ra những kiến nghị, đề xuất để Đồng Nai thực hiện hiệu quả hơn nữa các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, an ninh, quốc phòng; trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh về thể chế hóa các quan điểm, định hướng, chỉ dẫn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội. 

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, các tham luận, ý kiến tham luận là những tư liệu quý, có giá trị để mỗi cấp ủy đảng trong tỉnh nghiên cứu, vận dụng phù hợp, hiệu quả nhất đối với địa phương, đơn vị. Tư tưởng xuyên suốt trong các tham luận đều khẳng định: phải kiên định, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng... như Tổng Bí thư đã khẳng định tại Đại hội XIII của Đảng: “Đây chính là những nguyên tắc cơ bản, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng Cộng sản Việt Nam, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tiếp tục quán triệt sâu rộng về các nội dung trong Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Kế hoạch số 138-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các cấp ủy, người đứng đầu từng cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra./. 

Nguyễn Văn Việt

Xem thêm