Văn hóa

Bắc Giang nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Bắc Giang

Bắc Giang quan tâm đẩy mạnh phong trào, từ đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Vùng quê An toàn khu II huyện Hiệp Hòa. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

TTXVN - Theo Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Bắc Giang Trương Quang Hải, từ nay đến năm 2025 tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, duy trì tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa hàng năm đạt từ 80-85%, đảm bảo thực chất, chất lượng, hiệu quả; nâng tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị lên 90%.

Hàng năm, mỗi huyện, thành phố xây dựng được từ 5% “Gia đình văn hóa” tiêu biểu, từ 10% “Thôn, tổ dân phố văn hóa” tiêu biểu trở lên; toàn tỉnh xây dựng được từ 10% “Cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu trở lên.

Từ nay đến năm 2025, Bắc Giang chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, đặc biệt chú trọng phong trào xây dựng gia đình văn hoá, thôn, tổ dân phố văn hóa. Tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động trong phong trào (mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa, khen thưởng, kinh phí hỗ trợ hoạt động các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao…).

Cùng đó, Bắc Giang đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình, các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào ở cơ sở; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, đồng thời phê phán những việc làm thiếu văn hóa, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, vi phạm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Ngoài ra, Bắc Giang quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, nhất là đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí tại các khu công nghiệp; huy động các nguồn lực, xã hội hóa từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ cho các hoạt động của phong trào…

Thời gian qua, Bắc Giang đã quan tâm đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, từ đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn

Phong trào “Xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” được triển khai sâu rộng, qua đó đã xuất hiện thêm nhiều mô hình mới như: Khu dân cư văn hóa điển hình toàn diện về kinh tế - xã hội, “Khu dân cư văn hóa sáng - xanh - sạch đẹp - an toàn”, “Làng văn hóa thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, không có tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình”.

Bắc Giang đã quan tâm bố trí kinh phí cho xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các thiết chế văn hóa, đặc biệt là các công trình văn hóa cấp xã và thôn, tổ dân phố, thực hiện với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đã góp phần nâng tổng số trung tâm văn hóa-thể thao cấp xã của toàn tỉnh đạt 91,38% và số nhà văn hóa - khu thể thao thôn, tổ dân phố đạt 99,38%. Nhiều tổ, nhóm, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được thành lập, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia như câu lạc bộ bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn; câu lạc bộ dân ca, dân vũ, yoga…

Năm 2022, toàn tỉnh có 426.248/463.876 hộ đạt gia đình văn hóa (đạt 91,9%); 1.841/2.128 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa (đạt 86,5%); 149/182 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (đạt 82%); 25/27 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 92,6%). Toàn tỉnh có 1.695/2.314 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt 73%)./.

Việt Hùng

Xem thêm