Xây dựng Đảng

Bắc Giang quan tâm phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp

Bắc Giang

Bắc Giang chú trọng phát triển tổ chức Đảng ở những doanh nghiệp có quy mô lao động lớn, hoạt động ổn định.

TTXVN - Theo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang, thời gian tới, tỉnh tăng cường phát triển, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang chú trọng phát triển tổ chức Đảng ở những doanh nghiệp có vị trí, tính chất quan trọng, quy mô lao động lớn, hoạt động ổn định ở các khu, cụm công nghiệp; quan tâm phát triển đảng viên mới là lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

Đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu mỗi năm kết nạp được ít nhất 200 đảng viên mới trở lên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, trong đó có ít nhất 5 đảng viên là chủ doanh nghiệp. Mỗi năm, thành lập được ít nhất 10 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, trong đó có doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tỉnh phấn đấu hằng năm có từ 90% tổ chức Đảng, từ 85% đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để đạt mục tiêu, tỉnh Bắc Giang tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động và tiếp tục sắp xếp tổ chức Đảng phù hợp với điều kiện thực tế. Cùng với đó, Bắc Giang tăng cường xây dựng, củng cố và phát triển các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Ngoài ra, tỉnh quan tâm xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức Đảng, đoàn thể với lãnh đạo doanh nghiệp; tiếp tục tăng cường cán bộ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về công tác tại Đảng bộ các Khu công nghiệp tỉnh làm công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tỉnh Bắc Giang tăng cường kiểm tra, giám sát; hỗ trợ công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và đoàn thể trong các doanh nghiệp; hỗ trợ các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết, bảo đảm cho công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và đoàn thể trong doanh nghiệp đạt kết quả…

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang hiện có 61 tổ chức cơ sở đảng (21 đảng bộ và 40 chi bộ cơ sở), 160 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với gần 3.500 đảng viên. Các doanh nghiệp trong Khối quản lý trên 220.000 công nhân, lao động.

Thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang tập trung làm tốt công tác phát triển và nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Từ đầu nhiệm kỳ (2020-2025) đến nay, toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành lập được 15 tổ chức Đảng, trong đó có 13 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, 2 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; kết nạp 553 đảng viên mới, trong đó có 2 đảng viên mới là chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh phân công, cử 2 cán bộ chuyên trách tăng cường về tham gia sinh hoạt đảng ở 2 đảng bộ cơ sở, trực tiếp làm Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở. Nhờ đó, hệ thống tổ chức Đảng, đoàn thể và đội ngũ đảng viên, đoàn viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước sớm được hình thành, củng cố, có bước phát triển đáng kể cả về số lượng và chất lượng; góp phần cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đúng pháp luật, bảo đảm đời sống người lao động…/.

Việt Hùng

Xem thêm