Chính sách mới

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

Hà Nội

Chính phủ ban hành Nghị định bãi bỏ toàn bộ 16 văn bản quy phạm pháp luật và bãi bỏ một phần hai văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.

(TTXVN) Ngày 30/12, Chính phủ ban hành Nghị định 110/2022/NĐ-CP bãi bỏ toàn bộ 16 văn bản quy phạm pháp luật và bãi bỏ một phần hai văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.

Cụ thể, Chính phủ bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau:

Quyết định số 112-HĐBT ngày 15/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy chính quyền cấp xã.

Nghị định số 52-HĐBT/NĐ ngày 19/3/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi tổ chức bộ máy của Bộ Ngoại thương.

Quyết định số 153-HĐBT ngày 13/12/1983 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Ủy ban vận động mua công trái.

Quyết định số 159-HĐBT ngày 30/10/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về thành phần Ủy ban trung ương vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc.

Nghị định số 87-CP ngày 12/12/1995 của Chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

Nghị định số 07/CP ngày 5/2/1996 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng.

Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ.

Nghị định số 71/2000/NĐ-CP ngày 23/11/2000 của Chính phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu.

Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Đường vành đai 3 trên cao ùn tắc tại nút giao Lê Văn Lương-Khuất Duy Tiến. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004 của Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nghị định số 08/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ về việc chuyển Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ.

Nghị định số 19/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 3/12/2014 của Chính phủ quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước.

Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995.

Nghị định số 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Nghị định 110/2022/NĐ-CP bãi bỏ khoản 2 Điều 1, khoản 2 Điều 2 Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chính phủ bãi bỏ khoản 2 Điều 1, Chương III Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ kiểm dịch thực vật, giống cây trồng, nuôi động vật rừng thông thường, chăn nuôi, thủy sản, thực phẩm./.

Trần Phương

Xem thêm