Xây dựng Đảng

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên

Đà Nẵng

Khi Tổng Bí thư đề ra nhiệm vụ "xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh; ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống", trong đó đã bao hàm văn hóa "liêm chính".

Biểu diễn nghệ thuật tại chương trình" Mãi mãi niềm tin theo Đảng". (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2024) . Bài viết đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên tại thành phố Đà Nẵng; nhiều ý kiến thể hiện sự tâm đắc, tán thành với các vấn đề Tổng Bí thư đã nêu.

Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cho biết: Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hai lần nhắc đến phẩm chất "liêm chính". Khi đề cập nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, một lần gắn với yêu cầu phải "xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", lần thứ hai gắn với đòi hỏi phải "làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết; thật sự vì nước, vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước".

Theo ông Bùi Văn Tiếng, không phải ngẫu nhiên Tổng Bí thư nhấn mạnh phẩm chất quan trọng này đối với những cán bộ được giao giữ trọng trách lãnh đạo của bộ máy nhà nước, bao gồm: Chính phủ và chính quyền các địa phương. Cũng không phải ngẫu nhiên khi nhắc đến phẩm chất "liêm chính", cả hai lần Tổng Bí thư đều gắn với "hiệu lực, hiệu quả" hoạt động, cũng như với "tâm huyết" và ý thức "thật sự vì nước, vì dân". Bởi, đúng như Tổng Bí thư đã nhắc nhở, mọi "hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu", nếu thiếu văn hóa "liêm chính" chắc chắn sẽ không tạo được sự đồng thuận xã hội, không tạo được niềm tin của nhân dân. Tổng Bí thư đề ra nhiệm vụ "xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh; ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống", trong đó đã bao hàm văn hóa "liêm chính".

Ông Nguyễn Hà Bắc, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) nêu rõ: Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khơi dậy niềm tự hào, khích lệ, cổ vũ toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục có những bước phát triển cao hơn nữa trong thời gian tới. Trên tinh thần đó, Quận ủy Liên Chiểu đã đề ra mục tiêu tổng quát năm 2024 là: đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ VII Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, quận tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số gắn với Đề án quận thông minh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Quận chủ động báo cáo, đề xuất thành phố Đà Nẵng tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, đầu tư công. Các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quán triệt các luận điểm trong bài viết của Tổng Bí thư, Quận ủy Liên Chiểu phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu năm 2024: Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Số đảng viên mới được kết nạp phấn đấu tăng từ 3 - 4%. Về kinh tế, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao năm 2024 là 664 tỷ đồng./.

PV

Tin liên quan

Xem thêm