An sinh

Bao phủ bảo hiểm y tế tới 92,04% dân số

Năm 2022, có khoảng 91,1 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tăng hơn 2,2 triệu người so với năm 2021. Đây là 1 trong 7 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được Quốc hội, Chính phủ giao hoàn thành vượt kế hoạch.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

TTXVN - Tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Linh hoạt - Sáng tạo - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”, yêu cầu trên được Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đặt ra tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Bảo hiểm Xã hội, diễn ra ngày 11/1.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phố, cùng 629 điểm cầu tại Bảo hiểm xã hội các quận, huyện.

Biểu dương tập thể công chức, viên chức, người lao động đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết liệt triển khai nhiệm vụ, vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được những thành tích đáng ghi nhận, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, tình hình thế giới năm 2023 dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đòi hỏi toàn ngành phải tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức hoạt động.

Đặc biệt,  Tổng Giám đốc lưu ý toàn ngành tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách trong tình hình mới, nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia, thụ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nêu lên 8 nhóm giải pháp trọng tâm, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu toàn ngành bám sát chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kịp thời cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai; nắm bắt, đánh giá các vướng mắc trong thực tiễn triển khai, từ đó, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật cho phù hợp. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành; cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm Xã hội các địa phương đổi mới hơn nữa nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông để người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia; đảm bảo giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; tập trung đôn đốc thu, giảm nợ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, khai thác, phát huy tối đa hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành để kiểm tra, phòng ngừa gian lận, trục lợi quỹ; thực hiện đồng bộ các biện pháp để quản lý quỹ an toàn, tăng trưởng bền vững, hiệu quả.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chỉ đạo toàn ngành tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; mở rộng các hình thức cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của ngành. Đẩy nhanh chuyển đổi số; hoàn thiện và kết nối hệ thống dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với các bộ, ngành; tiếp tục kết nối, liên thông hiệu quả các Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Ngành Tiếp tục kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Năm 2022, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục thực thi nhiệm vụ trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19 và những thay đổi về chính sách đã ảnh hưởng đến khoảng 4,9 triệu người không tiếp tục được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế so với thời điểm cuối năm 2021.

Trước tình hình đó, với quan điểm xuyên suốt “Lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ”, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã luôn chủ động, bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương linh hoạt triển khai nhiều giải pháp.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ngành trong việc xây dựng, sửa đổi các dự luật quan trọng liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người dân, người lao động, doanh nghiệp theo quy định, nhất là trong bối cảnh khó khăn chịu tác động bởi đại dịch COVID-19 chưa từng có tiền lệ.

Đáng chú ý, điểm “nổi bật của nổi bật” được Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đề cập là diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục được mở rộng và vượt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ với khoảng 91,1 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 92,04% dân số, tăng hơn 2,2 triệu người so với năm 2021 và là một trong 7 chỉ tiêu kinh tế - xã hội được Quốc hội, Chính phủ giao hoàn thành vượt kế hoạch.

Khoảng 17,5 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 38,08% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng14,3 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 31,18% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng đồng nghĩa lưới an sinh xã hội được mở rộng, có thêm hàng chục triệu lượt người được thụ hưởng chế độ. Kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng, là tiền đề thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân của Đảng và Nhà nước.

Quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn được đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Trong năm 2022, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã giải quyết cho trên 95,6 nghìn hồ sơ hưởng mới và chi trả kịp thời đến 3,3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; gần 11 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; trên 977,6 nghìn người hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; 151,4 triệu lượt người hưởng bảo hiểm y tế; với tổng số tiền chi cho người hưởng lên đến 382 nghìn tỷ đồng. Trong đó, 61% người hưởng qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, vượt chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg (phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025) trước 3 năm./.

Vân Phương

Tin liên quan

Xem thêm