An sinh

Bến Tre tăng cường nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội

Bến Tre

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa được 2.563 nhà tình nghĩa, 1.760 nhà ở cho hộ nghèo, 42 căn hộ cho người có thu nhập thấp ở đô thị.

TTXVN - Ngày 23/8, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 1/6/2012 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được về công tác an sinh xã hội của tỉnh thời gian qua. Trong đó, có nội dung đáng chú ý như: Quy mô trường, lớp học đạt mục tiêu đề ra, kết quả phổ cập giáo dục đạt tỷ lệ cao, xã hội hóa công tác giáo dục ngày càng được phát triển. Các công trình cấp nước tập trung ở nông thôn đã phát huy hiệu quả và đảm bảo duy trì hoạt động bền vững. Tình hình hạn mặn được kiểm soát, các giải pháp ứng phó được triển khai đồng bộ, hiệu quả và huy động sức mạnh của toàn xã hội. Công tác giảm nghèo được tập trung thực hiện, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra…

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền nhanh chóng triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2023-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và nhân dân về chính sách xã hội. Xác định rõ chính sách xã hội chăm lo cho người dân là nhiệm vụ chiến lược, trách nhiệm thường xuyên của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội. Đặc biệt, quan tâm chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, bảo đảm người có công và gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư trên địa bàn.

Các cấp, ngành tiếp tục thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững tiếp cận với chuẩn nghèo đa chiều, nhất là ở địa bàn các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển. Cùng với đó, thực hiện chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân; nâng cao chất lượng dân số, chất lượng y tế cơ sở, y tế dự phòng; nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình nhà ở xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa nhà ở cho người di cư, người dân vùng chịu tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu...

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, ngành quan tâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, qua đó đạt kết quả tốt, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 10,65% năm 2012 xuống còn 5,5% vào cuối năm 2015 (giai đoạn 2011-2015); giảm từ 12,11% đầu năm 2016 xuống còn 3,58% cuối năm 2020 (giai đoạn 2016-2020). Tỷ lệ giảm nghèo bình quân giai đoạn 2016-2020 là 1,7%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra.

UBND tỉnh đã xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu của Đề án là tập trung thực hiện các hoạt động cải thiện sinh kế của người nghèo, người cận nghèo với phương châm hộ nghèo, hộ cận nghèo phát huy nội lực là chính, nhà nước hỗ trợ, tạo điều kiện thông qua các chế độ chính sách, tư vấn hướng dẫn phát triển sinh kế, làm đòn bẩy giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, được triển khai đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2020 đạt 92,38% so với dân số, ước tính năm 2022, tỷ lệ bao phủ khoảng 94,26% so với dân số của tỉnh.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm thực hiện, có 38.103 lao động nông thôn được dạy nghề. Qua đó góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 44,5% năm 2012 lên 60,60 % năm 2020, ước tính cuối năm 2022 đạt 64 %, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có bằng cấp, chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo từ 25% năm 2015 lên 30,95% năm 2020, ước tính cuối năm 2022 đạt 33,50%.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa được 2.563 nhà tình nghĩa, 1.760 nhà ở cho hộ nghèo, 42 căn hộ cho người có thu nhập thấp ở đô thị và 407 căn hộ cho công nhân tại các khu công nghiệp…/.

Huỳnh Phúc Hậu

Xem thêm