Thời sự

Bộ trưởng Nội vụ: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần đổi mới quản trị quốc gia theo hướng chuyên nghiệp

Năm 2022, ngành Nội vụ không ngừng đổi mới, nỗ lực, quyết tâm cao và tạo chuyển biến quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội vụ diễn ra chiều 29/12, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, với phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, đổi mới, hiệu quả”, toàn ngành không ngừng đổi mới, nỗ lực, quyết tâm cao và tạo chuyển biến quan trọng, tích cực trên các lĩnh vực của ngành, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của đất nước.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ tập trung cao cho xây dựng và hoàn thiện thể chế lĩnh vực tổ chức nhà nước theo hướng đồng bộ, thống nhất, liên thông giữa các quy định của Đảng và Nhà nước; rà soát, khắc phục, tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn và xu thế phát triển, góp phần đổi mới quản trị quốc gia theo hướng chuyên nghiệp, nhất là quản lý phát triển, quản lý xã hội của nền hành chính nhà nước.

Bộ kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo của Chính phủ về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ để Chính phủ ban hành các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian; đáp ứng nguyên tắc, tiêu chí thành lập tổ chức theo chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật.

Cơ bản hoàn thành sắp xếp tổ chức hành chính bên trong cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiếp tục đổi mới sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, thúc đẩy tự chủ, xã hội hóa đối với các dịch vụ công; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước gắn với cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu và kiểm soát quyền lực nhà nước;

Công tác quản lý công vụ và công chức được đổi mới, tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách về tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Bộ phối hợp tham mưu Bộ Chính trị, Chính phủ đổi mới công tác quản lý biên chế và tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung xây dựng, hoàn thiện vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại và bước đầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai Đề án đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ cho chính quyền địa phương ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ nghiên cứu một số chủ trương, quy định mới của Đảng liên quan đến công tác cán bộ để đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp giải quyết những vướng mắc, khó khăn từ thực tiễn cũng như thay đổi chế độ công vụ, công chức gắn với chính sách tiền lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công.

Đẩy mạnh công tác thanh tra công vụ, công chức, cơ bản hoàn thành xử lý sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm theo các kết luận, quy định của Ban Bí thư; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về công chức, viên chức; thẩm định, tham mưu chặt chẽ, đúng quy định công tác cán bộ thuộc thẩm quyền Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ Nội vụ đã tập trung xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, thống nhất chủ trương và nghị quyết tổ chức thực hiện. Tích cực tham mưu Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thành lập đơn vị hành chính đô thị và sắp xếp, mở rộng không gian đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của nhiều địa phương.

Bộ chủ động tham mưu đẩy mạnh cải cách theo hành chính chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ, tạo bước chuyển biến tích cực về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến quốc gia từ Trung ương đến địa phương được cải thiện rõ nét gắn với đẩy mạnh Chính phủ điện tử, thúc đẩy Chính phủ số, chính quyền số, tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nền hành chính nhà nước.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã chủ động, quyết liệt, quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số góp phần thay đổi nhận thức và phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ và toàn ngành.

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều tồn tại, khó khăn vướng mắc trên thực tiễn cần được khắc phục nghiêm túc, khẩn trương, nhất là việc xây dựng, hoàn thiện thể chế các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ; việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có mặt còn hạn chế; tình trạng nhiều cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc.

Tinh giản biên chế gắn cơ cấu lại và nâng cao chất lượng ngũ cán bộ công chức, viên chức còn nhiều hạn chế, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngành, địa phương. Trong khi đó, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho năm 2023 cũng như những năm tới của ngành Nội vụ là rất nặng nề./.

Chu Thanh Vân

Tin liên quan

Xem thêm