Xây dựng Đảng

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Các Đảng ủy trực thuộc đổi mới việc nghiên cứu, quán triệt, học tập và phương thức giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Thanh Hóa - Ngày 29/8, tại Thanh Hóa đã diễn ra Lễ Tổng kết Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Sau 7 ngày trao đổi, học tập nghiêm túc, Hội nghị đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Yêu cầu các Đảng ủy trực thuộc tập trung tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác tại đơn vị, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, công tác chính trị, tư tưởng cần tiếp tục cụ thể hóa nội dung, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó là thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các Đảng ủy trực thuộc đổi mới việc nghiên cứu, quán triệt, học tập và phương thức giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 theo định hướng của Trung ương và Đảng ủy Khối.

Công tác tổ chức,công tác cán bộ tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư về tổ chức Đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước; Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.

Về công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, ngay sau hội nghị này, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối tiến hành đánh giá cụ thể hơn những nội dung đã làm tốt và chưa tốt để chủ trì, phối hợp với các ban, đơn vị Đảng ủy Khối trao đổi, lấy ý kiến góp ý của các Đảng ủy trực thuộc về nội dung bồi dưỡng, tập huấn, công tác tổ chức hội nghị để rút kinh nghiệm, tham mưu tổ chức các hội nghị sau tốt hơn. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối hỗ trợ các Đảng ủy trực thuộc về chuyên môn, nghiệp vụ, báo cáo viên để các Đảng ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng ở mỗi đơn vị...

Bên cạnh đó, các Đảng ủy trực thuộc tiếp tục tổ chức quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương, tổ chức Đảng cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh triển khai hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; chủ động tham mưu Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN phát)

Công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm túc theo nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Trung ương, Đảng ủy Khối; triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, ban lãnh đạo doanh nghiệp phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở...

Các Đảng ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ; kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cấp ủy viên các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt diện cấp ủy cùng cấp quản lý, về trách nhiệm nêu gương trong thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các Đảng ủy doanh nghiệp trực thuộc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023...

Các đảng ủy doanh nghiệp khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các chiến lược, kế hoạch, đề án quan trọng, điều lệ tổ chức hoạt động để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2021 - 2025; đề án cơ cấu lại tập đoàn, tổng công ty giai đoạn 2021 - 2025; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với các quy định pháp luật mới được ban hành...

Theo đó, Hội nghị tập huấn năm 2023 có thời gian tổ chức dài nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay, từ ngày 21-29/8; có thành phần triệu tập rộng, số lượng tham dự hội nghị đông với trên 1.200 lượt đại biểu là đại diện Thường trực Đảng ủy, ủy viên Ủy ban kiểm tra, lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy cấp trên cơ sở và cán bộ tham mưu công tác đảng của Đảng ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối; cán bộ làm chuyên trách công tác đảng của Đảng ủy cơ sở...

Nội dung tập huấn gồm 19 chuyên đề, đề cập đến nhiều vấn đề lý luận, nội dung cụ thể trong các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng; trao đổi kinh nghiệm xử lý tình huống thực tiễn phát sinh ở cơ sở trong quá trình tác nghiệp của 5 mặt công tác xây dựng Đảng (tuyên giáo, dân vận, kiểm tra giám sát, văn phòng cấp ủy, tổ chức xây dựng Đảng).../.

DT

Tin liên quan

Xem thêm