Xã hội

Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang”

Với hàng nghìn bài báo, hàng chục bút danh đề cập toàn bộ các vấn đề rộng lớn của cách mạng, của đời sống xã hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều quan điểm cơ bản và những suy nghĩ sâu sắc về hoạt động báo chí.

TTXVN

Xem thêm