Thực thi chính sách

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ, thách thức mới

"Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của lực lượng Công an trong ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ, thách thức mới nổi lên đối với bảo vệ Tổ quốc" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

(TTXVN) Sáng 21/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đơn vị thuộc Bộ Công an, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trưởng cấp phòng chức năng.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Ban chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày dự thảo báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI trong Công an nhân dân. Theo đó, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đã đạt được những thành tựu to lớn; đạt mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã đề ra, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng ủy Công an Trung ương đã rút ra 7 bài học kinh nghiệm từ 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và đề xuất nhiều mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã báo cáo tham luận, bổ sung, làm rõ hơn những kết quả trong báo cáo trung tâm đã được lãnh đạo Bộ Công an trình bày; đồng thời khẳng định quyết tâm thực hiện hiệu quả các yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: 10 năm qua, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, có vấn đề vượt dự báo. Song, bám sát và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, với ý chí, quyết tâm cao, bản lĩnh, sáng tạo, sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và toàn dân, chúng ta đã xử lý thành công các tình huống; không để bị động, bất ngờ, đạt được những thành tựu rất quan trọng, toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Chủ tịch nước biểu dương Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, thông tin truyền thông, bảo vệ an ninh mạng; tích cực tham mưu củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tập trung thực hiện công tác bảo đảm an ninh nội địa, góp phần xây dựng, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định, Bộ Công an đã gương mẫu, đi đầu trong điều chỉnh, bố trí thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng đề án đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp chặt chẽ với Quân ủy Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện các tài liệu tổng kết trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; đề xuất các quan điểm, chủ trương bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, bảo đảm phát huy sức mạnh thế và lực sau 35 năm đổi mới, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi những nguy cơ, thách thức; đưa quốc phòng, an ninh thật sự trở thành nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước hùng cường, có vai trò, vị thế cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

"Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của lực lượng Công an trong ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ, thách thức mới nổi lên đối với bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh có hiệu quả với các phương thức, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phát huy mạnh mẽ, hiệu quả hợp tác quốc tế về an ninh, trật tự trong xử lý các vấn đề phức tạp và góp phần mở rộng các lĩnh vực hợp tác khác" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương với lực lượng Công an trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích, kết quả đạt được của Công an các đơn vị, địa phương trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, đồng thời yêu cầu toàn lực lượng Công an quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị; tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết để tổng hợp, xây dựng nghị quyết mới trình Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đúng thời hạn theo Ban chỉ đạo đã giao.

Nhấn mạnh về những tồn tại, thách thức, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng Công an nhân dân phải luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, trong đó có lợi ích quốc gia cốt lõi là mục tiêu tối thượng; bảo vệ Tổ quốc một mặt phải tăng cường, củng cố tiềm lực, sức mạnh đối phó với hành động vũ trang xâm lược từ bên ngoài, đồng thời đặc biệt chăm lo xây dựng và giữ vững bên trong, đối phó với những thủ đoạn hoạt động phi vũ trang; hai mặt bên ngoài và bên trong có mối quan hệ biện chứng với nhau, không thể xem nhẹ mặt nào.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh một số vấn đề mới trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới./.

PV

Xem thêm