Thời sự

Nâng cao vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong hoạt động quản lý, sử dụng đất đai

Hội thảo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm toán đối với hoạt động quản lý, sử dụng đất đai, qua đó giúp Chính phủ, Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai

Ảnh minh họa (Ảnh: baokiemtoan)

(TTXVN) Ngày 21/12, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội thảo “Hoàn thiện cơ chế, chính sách về đất đai và những vấn đề đặt ra đối với Kiểm toán Nhà nước”. Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo còn có các chuyên gia, các nhà khoa học đến từ Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội… cùng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trong ngành Kiểm toán Nhà nước.

Khai mạc Hội thảo, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh, đất đai là nguồn tài nguyên quan trọng của quốc gia, là nguồn lực quý giá nếu được quản lý và sử dụng hiệu quả sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Việc phân bổ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm hiệu quả, bảo đảm lợi ích lâu dài, bảo vệ môi trường sinh thái, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững luôn là vấn đề xuyên suốt trong việc hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định, nhu cầu về sử dụng đất đai để phục vụ sản xuất rất lớn. Tuy nhiên, công tác quản lý và sử dụng đất còn hạn chế. Văn bản pháp luật có liên quan còn chồng chéo, chưa thống nhất, chính sách, pháp luật về đất đai chưa theo kịp sự thay đổi của thực tiễn. Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa bảo đảm thống nhất và đồng bộ. Chất lượng quy hoạch chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững. Các phương pháp định giá, đấu giá quyền sử dụng đất còn bất cập, chưa xử lý triệt để tình trạng chênh lệch giá đất giáp ranh giữa các địa phương…

Theo Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Hội thảo nhằm phân tích, trao đổi quan điểm và làm rõ bức tranh quản lý, sử dụng đất đai ở Việt Nam, đặc biệt là những bất cập về cơ chế, chính sách trong việc quản lý, sử dụng đất đai và vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong vấn đề này. “Bên cạnh đó, Hội thảo cũng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng kiểm toán đối với hoạt động quản lý, sử dụng đất đai trên cơ sở đó giúp Chính phủ nâng cao hiệu quả quản lý, giúp Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai”, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ các nội dung: Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất đai trong những năm gần đây, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong công tác quản lý, giám sát từ góc nhìn pháp luật, chính sách và tính hiệu quả và bền vững trong quản lý, sử dụng đất đai. Các đại biểu xác định rõ vai trò của Kiểm toán Nhà nước đối với việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai và đánh giá thực trạng kiểm toán việc quản lý, sử dụng đất đai, nhận diện được những mặt đã làm được, những hạn chế cần khắc phục. Từ đó, các đại biểu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm toán quản lý, sử dụng đất đai, qua đó nâng cao chất lượng các kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ và các địa phương trong công tác giám sát, quản lý, sử dụng đất đai; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong quản lý nhà nước về đất đai, các phương pháp kiểm toán, cách tiếp cận của các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới.

Các tham luận, ý kiến thảo luận đã làm rõ quan điểm, chủ trương của Ðảng, Quốc hội và Chính phủ về hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Thông qua hoạt động kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều hạn chế, bất cập trong quản lý và sử dụng đất đai. Hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất còn chưa đồng bộ, chậm được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; là kẽ hở để các tổ chức, cá nhân liên quan có thể trục lợi gây lãng phí, tham nhũng trong quản lý, sử dụng đất đai.

Tại Hội thảo, các đại biểu đề xuất, kiến nghị Kiểm toán Nhà nước cần tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật quy định về đất đai ngay từ khi khi Luật Đất đai đang được sửa đổi, bổ sung; tham gia hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan để đồng bộ với Luật Đất đai. Kiểm toán Nhà nước chủ động xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, hàng năm, từng cuộc kiểm toán liên quan đến lĩnh vực đất đai, xác định mục tiêu kiểm toán phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn cải cách thể chế, hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Kiểm toán Nhà nước rà soát và giải quyết dứt điểm các vấn đề về kết luận, kiến nghị xử lý kiểm toán từ những năm trước về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai chưa thực hiện được để nâng cao tính hiệu lực của hoạt động kiểm toán…/.

Trần Phương

Xem thêm