Giáo dục

Chuyển đổi trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn sang loại hình trường đại học tư thục

Quá trình chuyển đổi thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

TTXVN - Ngày 6/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg về việc chuyển đổi Trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn sang loại hình trường đại học tư thục.

Quyết định nêu rõ, chuyển đổi trường Đại học dân lập Công nghệ Sài Gòn thành trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Quá trình chuyển đổi thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ sở giáo dục, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động theo các quy định của pháp luật có liên quan; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chịu sự quản lý về lãnh thổ của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị đương nhiệm có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà đầu tư để thành lập Hội đồng trường và công nhận Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành; hoàn thành trong vòng 3 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Hội đồng quản trị và Hiệu trưởng đương nhiệm tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định hiện hành cho đến khi hội nghị nhà đầu tư thành lập Hội đồng trường và công nhận Hiệu trưởng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/4/2024.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ngô Hải Ngọc

Xem thêm