Chỉ đạo, Điều hành

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng

Những điểm mới của Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị là một trong những nội dung được trình bày tại hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Sáng 24/2, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối tháng 2/2023.

Những điểm mới của Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm

Tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương Trần Việt Hùng trình bày chuyên đề “Những điểm mới của Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị” (Quy định số 96-QĐ/TW).

Theo đó, phạm vi, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm là cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp có đơn vị trực thuộc.

Cán bộ đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu, không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm.

Thành phần ghi phiếu tín nhiệm được quy định cụ thể đối với từng chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt.

Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp). Cụ thể, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, HĐND các cấp bầu hoặc phê chuẩn thực hiện theo quy định của Quốc hội.

Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu thực hiện theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy địa phương tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh do HĐND các cấp bầu. Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý khác tiến hành sau sơ kết 6 tháng đầu năm của năm thứ 3 giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp.

Về tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm, Quy định số 96-QĐ/TW quy định chi tiết về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (tính từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm lấy phiếu).

Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Những trường hợp có trên 50% phiếu nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp, cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ đưa ra khỏi quy hoạch các chức vụ cao hơn; xem xét cho thôi giữ chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định.

Những trường hợp có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên thì cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện miễn nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm và bố trí công tác khác (thấp hơn) mà không chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm. Đối với người được lấy phiếu tín nhiệm ở 2 nơi thì việc đánh giá tín nhiệm đối với cán bộ sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định trên cơ sở xem xét tổng thể kết quả phiếu tín nhiệm ở từng nơi.

Tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng

Về định hướng công tác tuyên truyền trong Đảng bộ Khối thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Minh Chung đề nghị các báo cáo viên và cấp ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền về phát triển kinh tế-xã hội; triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; kết quả phát triển kinh tế-xã hội quý I/2023, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quý II/2023.

Cùng với đó là tuyên truyền Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai, tháng 1/2023; những nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2023 theo Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 30/12/2022 ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; các Chiến lược phát triển về lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục-đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trường, quốc phòng-an ninh…

Về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước, các báo cáo viên và cấp ủy trực thuộc tuyên truyền về kết quả chuyến thăm chính thức Singapore và Brunei của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (2/2023); triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng, nước lớn và các đối tác quan trọng; xử lý hài hòa, cân bằng quan hệ giữa các nước; những kết quả, đóng góp quan trọng của Việt Nam khi là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2023-2023...

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2023 và các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948-7/11/2023); kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa XIII.

Các báo cáo viên và cấp ủy trực thuộc tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ngoài ra, các báo cáo viên và cấp ủy trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền: Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; công tác tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn Đảng bộ… Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; về triển khai Cuộc thi viết chính luận năm 2023...

Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023, trong đó từ tháng 3-4/2023, nội dung tập trung tuyên truyền gồm: Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923 - 1/3/2023); 110 năm Ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 - 17/3/2023); 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); 153 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2023); 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988 - 14/3/2023).

Đồng thời, các báo cáo viên và cấp ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023) và kết quả sau 2 năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021…/.

Diệp Trương

Xem thêm