Xây dựng Đảng

Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn về đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc

Vĩnh Long

Cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc như một quyển cẩm nang cho công tác xây dựng quân đội, thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Quang cảnh buổi tọa đàm khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ảnh: Phạm Minh Tuấn -TTXVN

Ngày 13/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm khoa học Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Tiến sĩ Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV cho biết, tháng 5/2023, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã ra mắt cuốn sách: "Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới " của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách tập hợp 39 bài viết, bài phát biểu chỉ đạo, bài trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, từ năm 2008 đến thời gian gần đây về đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Các bài viết, bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn được thực hiện ở những thời điểm khác nhau trong gần 15 năm nhưng cuốn sách như một công trình hoàn chỉnh, logic, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về quan điểm, mục tiêu chỉ đạo và định hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Cuốn sách có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc như một quyển cẩm nang cho công tác xây dựng quân đội, thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Đại biểu tham gia buổi tọa đàm.
Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN

Tại buổi tọa đàm, các tham luận tập trung làm rõ nội dung, quan điểm chỉ đạo, tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lãnh đạo, chỉ đạo đường lối, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới; đồng thời làm rõ, khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm.

Đại tá Trần Minh Trang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long cho rằng, trong cuốn sách có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước của dân tộc Việt Nam với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động của đồng chí Tổng Bí thư; thể hiện tư duy sáng tạo, sự sâu sát, quyết liệt, trách nhiệm của đồng chí, luôn đặt quyền lợi của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu Đảng ta góp phần làm sáng tỏ bước phát triển tư duy lý luận của Đảng về đường lối quân sự và chiến lược quốc phòng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo và năng lực hoạch định đường lối, chính sách quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Điểm cốt lõi, bước đột phá trong tư duy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng đó là tư tưởng bảo vệ nền độc lập, tự chủ của đất nước phải gắn với bảo vệ hòa bình. Bảo vệ hòa bình chính là một giá trị thiêng liêng của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây là tư tưởng lý luận quân sự, quốc phòng sáng tạo, độc đáo, lấy bảo vệ môi trường hòa bình là mục tiêu xuyên suốt trong xây dựng sức mạnh tổng hợp quốc phòng, quân sự.

Bà Nguyễn Thị Minh Trang, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh, kết quả buổi tọa đàm khoa học không chỉ làm rõ nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của các quan điểm chỉ đạo được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu trong tác phẩm, nhiều tham luận còn giới thiệu một số kết quả bước đầu trong việc vận dụng các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư cũng như một số kinh nghiệm, cách làm hay liên quan đến công tác quân sự quốc phòng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Trang phát biểu.
Ảnh: Phạm Minh Tuấn - TTXVN

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu sâu rộng các tác phẩm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chung cũng như tác phẩm “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới”, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Mỗi tổ chức, cá nhân tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống quê hương cách mạng, không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có 444 trang, được kết cấu thành 3 phần. Phần thứ nhất: Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong thời kỳ mới gồm 21 bài. Phần thứ hai: Xây dựng các lực lượng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống gồm 18 bài. Phần thứ ba là bài viết của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về tư duy biện chứng và tầm nhìn chiến lược trong việc xây dựng đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng./.

Phạm Minh Tuấn

Tin liên quan

Xem thêm