An sinh

Lâm Đồng: 100% cơ sở thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân

Lâm Đồng

Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức đánh giá kết quả triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030” trên địa bàn tỉnh.

Thông tin dữ liệu về bảo hiểm y tế sẽ được tích hợp tại thẻ căn cước công dân gắn chíp, người dân khi đến khám chữa bệnh tại cơ sở y tế chỉ cần quét mã QR. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Trong tháng 10/2022, Ban Chỉ đạo Đề án 06 đã phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ, quy định về định danh và xác thực điện tử đến toàn thể cán bộ, công chức, người dân trên địa bàn để tổ thức thực hiện; rà soát trình tự, thủ tục hành chính, nghiên cứu giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ việc tổ chức thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020, quy định Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022.

Cụ thể, đến ngày 10/10, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã cấp 3.143 chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho các cơ quan nhà nước của tỉnh; hoàn thành kiểm tra an toàn thông tin cả hệ thống đối với Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu tỉnh Lâm Đồng…

Hiện 100% cơ sở khám chữa, bệnh tại địa phương đã thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân. Số lượng nhân khẩu được quản lý trên phần mềm Hộ gia đình của cơ quan Bảo hiểm Xã hội đã xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 556.000 người phục vụ truy xuất dữ liệu khám, chữa bệnh bằng Căn cước công dân. Đến ngày 18/10/2022, tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận 1.255.483 hồ sơ cấp Căn cước công dân; 64.114 hồ sơ đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử, trong đó riêng tháng 10 tiếp nhận 13.940 hồ sơ…

Nhằm thực hiện hiệu quả, đạt tiến độ yêu cầu đề ra, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo những nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trong tháng 11/2022. Trong đó, Công an tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ tất cả chỉ tiêu phục vụ xây dựng dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; cấp Căn cước công dân, cấp định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; chuẩn bị các điều kiện phục vụ triển khai hiệu quả quy định của Luật Cư trú 2020.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình, đảm bảo thủ tục triển khai mức độ 3, 4 phục vụ nhiệm vụ bổ sung 29 dịch vụ công trực tuyến…

Sở Tư pháp hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cải chính dữ liệu, đẩy nhanh tiến độ làm sạch dữ liệu về hộ tịch…

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị nghiên cứu giải pháp triển khai tối đa dùng thẻ Căn cước công dân thay cho thẻ Bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh…

Sở Thông tin truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tuyên truyền để người dân sử dụng VneID tài khoản mức 2, tương đương với thẻ Căn cước công dân, thẻ Bảo hiểm y tế; triển khai hệ thống phần mềm đào tạo tập huấn do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư hỗ trợ; cấp chữ ký số cho người dân dùng miễn phí khi tham gia thủ tục hành chính…

Giám đốc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ Đề án 06, đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ; chỉ đạo tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, sử dụng ứng dụng VneID tài khoản mức 2, tương đương với thẻ Căn cước công dân, thẻ Bảo hiểm y tế khi tham gia các giao dịch hành chính; sử dụng Căn cước công dân, thiết bị đọc QR Code để đảm bảo quyền lợi của nhân dân khi bỏ Sổ hộ khẩu từ ngày 1/1/2023…/.

Chu Quốc Hùng

Tin liên quan

Xem thêm