Xây dựng Đảng

Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, ban hành văn bản về xây dựng Đảng

Hà Nam

Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản về tổ chức xây dựng Đảng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

TTXVN - Chiều 13/4, tại thành phố Phủ Lý, Viện Khoa học tổ chức, cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức Hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Phát biểu khai mạc, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ Trần Thị Minh cho rằng, tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản về tổ chức xây dựng Đảng là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Các văn bản về tổ chức xây dựng Đảng được tham mưu tốt, sẽ đảm bảo chất lượng và tính khả thi trong thực tiễn. Giai đoạn vừa qua, hoạt động tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã góp phần tạo nên nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay và giai đoạn phát triển mới của đất nước, thiết thực đưa Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, việc thảo luận, tiếp thu các ý kiến, tìm hiểu những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng là vô cùng cần thiết.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: những vấn đề lý luận và thực trạng việc tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XI, XII và từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay; công tác tham mưu, tiêu chí đánh giá chất lượng; các yếu tố tác động đến chất lượng tham mưu, xây dựng, ban hành các văn bản; thực trạng quy trình tham mưu, đội ngũ cán bộ tham mưu, các điều kiện, nguồn lực hỗ trợ công tác tham mưu, xây dựng ban hành các văn bản…; những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng…

 Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Phát biểu kết luận, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương khẳng định, đây là Hội thảo đề cập đến vấn đề rất quan trọng. Các tham luận, ý kiến tại Hội thảo đã đề cập khá toàn diện các yếu tố tác động, giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu các văn bản, văn kiện về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, đòi hỏi đội ngũ cán bộ tham mưu cần bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; có bản lĩnh, trí tuệ, trung thành, dám đổi mới, biết liên kết, phát huy trí tuệ tập thể, không ngừng rèn luyện, học tập suốt đời… góp phần xây dựng, ban hành các văn bản về công tác tổ chức, xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có chất lượng, hiệu quả./.

Nguyễn Chinh

Xem thêm